Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD198
Tytuł

Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt wchodzi w skład pakietu „Konstytucji Biznesu” i ma charakter priorytetowy, ponieważ stanowi wykonanie Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętego przez RM.
Mając na względzie unowocześnienie ram prawnych działalności gospodarczej w Polsce, proponując przyjęcie nowej ustawy Prawo przedsiębiorców, dokonano przeglądu szeregu przepisów związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej. W wyniku tego przeglądu zaproponowano wyłączenie do odrębnych ustaw regulacji w zakresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej oraz przepisów stricte technicznych i organizacyjnych odnośnie CEIDG i Pojedynczego Punktu Kontaktowego, a także ich rozwinięcie i aktualizację.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy reguluje w sposób kompleksowy zagadnienia związane z CEIDG oraz Punktem Informacji dla Przedsiębiorcy, który to będzie realizował zadania Pojedynczego Punktu Kontaktowego w rozumieniu art. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/123/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym.
Wiele spośród przepisów dotyczących CEIDG stanowi kontynuację rozwiązań wskazanych w obecnej ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) (SDG). Wśród najważniejszych modyfikacji, które zakłada niniejszy projekt ustawy, znajdują się:
- umożliwienie udostępniania w CEIDG rejestru pełnomocnictw i prokury;
- dokonanie nowego podziału danych wpisywanych do CEIDG na dane ewidencyjne przedsiębiorcy i dane informacyjne przedsiębiorcy;
- wprowadzenie zasady automatycznego wznowienia wykonywania działalności po upływie okresu zawieszenia;
- ograniczenie zakresu danych zawartych we wpisie do CEIDG nie związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub nie wpływających istotnie na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego;
- stworzenie podstawy prawnej do udostępniania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki danych gromadzonych przez ZUS i CRP-KEP.
Prowadzony przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy ma natomiast na celu służenie przedsiębiorcom, m.in. poprzez umożliwianie im załatwiania spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej na terytorium państwa. Obok rozwiązań znajdujących się w obecnej ustawie SDG, projekt niniejszej ustawy zakłada m.in.:
- obowiązek, by informacje udostępniane przez Punkt były przekazywane zrozumiałym językiem;
- doprecyzowanie zadań organów, które realizują sprawy lub mogą udzielić praktycznych informacji dot. zagadnień związanych z działalnością gospodarczą;
- wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców, np. poprzez możliwość wykorzystania ponownie wcześniej wprowadzonych do systemu danych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 listopada 2017 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 24.11.2017
Rejestr zmian