Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID183
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą "Iskra. Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030"

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Realizacja przepisów art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 15 września 2017 r o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1909 i 2371).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Obecnie w Polsce nie działają trwałe mechanizmy bezpośredniego wsparcia państwa (w szczególności na poziomie rządowym) dedykowane organizacjom harcerskim. Jednocześnie zasięg i charakter działalności organizacji harcerskich wskazuje na potrzebę uruchomienia programu rządowego, w wyniku którego organizacje te uzyskają wsparcie zarówno w wymiarze instytucjonalnym jak i programowym (tj. w zakresie realizacji misji i celów statutowych). Wdrożenie Programu pozwoli na zbudowanie stabilnego systemu wzmacniania potencjału organizacji harcerskich, a co za tym idzie zwiększenie dynamiki wzrostu liczby osób zaangażowanych w działalność w ruchu harcerskim, zarówno w odniesieniu do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych – instruktorów.

Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji harcerskich w odniesieniu do potencjału instytucjonalnego oraz efektywności i jakości działalności programowej, w tym w szczególności kształcenia traktowanego jako rozwój osobisty oparty na filarach rozwoju umysłowego, fizycznego i duchowego. Organizacje harcerskie szerzej niż pozostałe organizacje pozarządowe w Polsce kształtują kompetencje i umiejętności wielu młodych ludzi. Należy podkreślić wpływ działalności harcerskiej na wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez budowanie takich kompetencji i cnót obywatelskich jak:
- postawa patriotyczna,
- realizowanie obowiązków wynikających ze służby Bogu a dla nie wierzących służba wartościom duchowym, polegająca na wcielaniu w życie takich wartości jak miłość, prawda, sprawiedliwość, dobro, piękno, wolność i przyjaźń– jako umiejętność konsekwencji, świadomego budowania światopoglądu,
- umiejętność współpracy w grupie rówieśniczej i zróżnicowanej pod względem wieku,
- aktywność – definiowana jako służba na rzecz otaczającego świata,
- świadome uczestnictwo w życiu obywatelskim i w procedurach demokratycznych,
- nawyk pomagania innym, otaczania opieką słabszych.

Pojęcie kompetencji obywatelskich jest silnie związane z kształtowaniem się nowoczesnego państwa demokratycznego. Utrzymanie i rozwój demokracji nie odbywają się „same z siebie”, ale wymagają wysiłku i aktywności świadomych, przygotowanych do tego obywateli, gotowych do angażowania się w funkcjonowanie procedur demokratycznych. Biorąc pod uwagę skalę oddziaływania ruchu harcerskiego nie można przecenić jego wartości w sensie kształcenia świadomych, aktywnych i zaangażowanych w życie społeczne i publiczne obywateli. Stąd wsparcie organizacji harcerskich jest jednoznacznie tożsame z procesem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

W ramach Programu organizacje harcerskie działające w Polsce uzyskają wsparcie nakierowane na:
- Zadanie 1. Wsparcie kształcenia i działań programowych w organizacjach harcerskich, w tym: kształcenie metodyczne wychowawców, kształcenie metodyczne osób niepełnoletnich, kształcenie specjalistyczne, praktyki edukacyjne – projekty wychowawcze, powołanie rady organizacji harcerskich,
- Zadanie 2. Wsparcie instytucjonalne organizacji harcerskich, w tym: wzmocnienie potencjału technicznego na rzecz skutecznej realizacji działań organizacyjnych i programowych, zapewnienie nowoczesnych usług i materiałów dla wdrożenia nowoczesnych form rozliczania finansowego i inwentarzowego,
- Zadanie 3. Pomoc techniczna.

W wyniku realizacji Programu organizacje harcerskie, w perspektywie roku 2030, znacząco wzmocnią swój potencjał i zasoby (zarówno techniczne jak i ludzkie), co pozwoli im zwiększyć zasięg oraz poprawić jakość realizowanych działań programowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuPrzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMPrzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 2 października 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 18.10.2018
do góry