Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD498
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W zakresie dofinansowania do podręczników szkolnych Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje Rządowy program pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”. Podstawą realizacji Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2018 r. była Uchwała nr 126/2018 Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna” oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1796).
W 2018 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej na realizację programu pomocy uczniom w ustawie budżetowej na rok 2018 zaplanowało kwotę 18 mln zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 „Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz realizację programu rządowego „Aktywna tablica””. Łączna kwota uruchomionych w 2018 r. środków
na dotacje dla poszczególnych województw i ministerstw wyniosła 11 370 812,00 zł. Należy podkreślić, że Rządowy program pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” realizuje jedno z priorytetowych zadań Państwa, jakim jest likwidacja ubóstwa i społecznego wykluczenia. Program polegający na dofinansowaniu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów jest elementem systemu działań, mających na celu zmniejszenie różnic edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży, występujących ze względu na czynnik ekonomiczny. Jest on również odpowiedzią na postanowienia Konwencji o Prawach Dziecka (art. 2 i 27).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w sposób szczegółowy będzie regulowało warunki udzielenia pomocy uczniom objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”, formy i zakres ww. pomocy dla uczniów (tj. dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, wskazując grupy uczniów, którym przyznana zostanie pomoc oraz jej wysokość), a także tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy (tj. określi zakres zadań dla poszczególnych podmiotów realizujących ten program, oraz niezbędne dokumenty potrzebne do ubiegania się pomoc oraz do jej rozliczenia).
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnich liceach ogólnokształcących, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnich technikach, szkoły specjalnej przysposabiających do pracy, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I–IV liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed dniem 1 stycznia 2019 r., oraz dopuszczonych od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432), będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do: klasy II i III branżowej szkoły I stopnia i klas II–IV dotychczasowego technikum czteroletniego prowadzonych w pięcioletnim technikum.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do: klasy I branżowej szkoły I stopnia, klasy I technikum pięcioletniego, klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
Projektowane regulacje umożliwiają dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Projektowane regulacje umożliwiają dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Szacuje się, że w roku szkolnym 2019/2020 pomoc w ramach programu otrzyma ok. 41 473 uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Na realizację programu w 2019 r. zaplanowano 15 mln zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 „Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz realizację programu rządowego „Aktywna tablica”.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarzena Machałek Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 4 lipca 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.07.2019
do góry