Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC81
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przedmiotowa propozycja legislacyjna wynika z obowiązku transpozycji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającej dyrektywę 2007/64/WE, zwanej dalej dyrektywą 2015/2366/UE lub dyrektywą PSD2.
Państwa członkowskie mają obowiązek przyjęcia i opublikowania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, niezbędnych do jej wykonania w terminie do dnia 13 stycznia 2018 r.
Potrzeba wprowadzenia nowych regulacji w obszarze usług płatniczych jest podyktowana przede wszystkim pojawieniem się innowacji technicznych powodujących intensywny wzrost liczby płatności elektronicznych i płatności realizowanych za pośrednictwem urządzeń przenośnych oraz pojawieniem się na rynku nowych rodzajów usług płatniczych. Istotne obszary rynku płatności, w szczególności płatności realizowane przy użyciu kart, przez Internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych, pozostają zamknięte w granicach państw.
Zasadniczym celem dyrektywy 2015/2366/UE, która weszła w życie 12 stycznia 2016 r. jest dalsza harmonizacja przepisów krajowych w obszarze usług płatniczych. Ma to zostać osiągnięte m.in. przez doprecyzowanie i rozszerzenie ram prawnych określających zasady świadczenia usług płatniczych oraz dostosowanie rynku usług płatniczych do nowych rozwiązań technicznych oraz nowych technologii.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Modyfikacja regulacji dotyczącej rynku usług płatniczych koncentruje się w kilku obszarach:
- rozszerzenie podmiotowe regulacji usług płatniczych – wprowadzenie nowej kategorii dostawców usług płatniczych tzw. TPP (third party providers) świadczących nowe usługi płatnicze – usługę inicjowania płatności oraz usługę informowania o rachunku,
- ograniczenie katalogu włączeń skutkujące rozszerzeniem przedmiotowym regulacji usług płatniczych,
- modyfikacja zasad odpowiedzialności dostawcy usług płatniczych za nieudana transakcje,
- objęcie zakresem regulacji usług płatniczych tzw. one-leg-transactions tj. takich w przypadku których tylko jeden z  dostawców usług płatniczych znajduje się w kraju UE/EOG,
- objęcie wymogami w zakresie przejrzystości transakcji we wszystkich walutach,
- dookreślenie zasad dostępu do systemów płatności dla niebankowych dostawców płatniczych,
W związku z faktycznym funkcjonowaniem podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie dostarczania usług inicjowania płatności oraz usług dostępu do informacji o rachunku Dyrektywa wprowadza także szczególne zasady w zakresie przepisów temporalnych w stosunku do takich podmiotów.
Dyrektywa redefiniuje także rolę Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego jako tego organu, który w dziedzinie usług płatniczych jest kompetentny w przypadku sprzecznych stanowisk krajowych organów nadzorczych, ale według nowych rozwiązań będzie również właściwy w zakresie prowadzenia centralnego rejestru instytucji płatniczych.   
W celu umożliwienia świadczenia usług płatniczych przez nowe kategorie podmiotów – tzw. TPP (third party providers) Dyrektywa wprowadza nowe elementy regulacji o charakterze ochronnym – w szczególności te związane z nowymi regułami konkurencyjności oraz kładzie nacisk na wymogi w zakresie bezpieczeństwa świadczenia usług przez te podmioty zwłaszcza w zakresie zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa dla konsumentów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII/IV kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 stycznia 2018 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 05.02.2018
Rejestr zmian