BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r378716033619,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-Polskim-Instytucie-Spraw-Miedzynarodowych.html
2020-10-26, 08:58
Numer projektuUD540
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba wyposażenia PISM w dodatkowy instrument realizacji zadań ustawowych wynika z aktualnej sytuacji międzynarodowej oraz obecnych trendów w funkcjonowaniu instytucji o podobnym profilu w innych państwach europejskich. W szczególności chodzi tu o analityczno-eksperckie wsparcie najważniejszych organów władzy państwowej RP w zakresie prowadzenia polityki zagranicznej oraz promowania polskiego stanowiska eksperckiego w obszarze stosunków międzynarodowych.
Należy podkreślić, że obecnie szereg instytucji analitycznych działających w obszarze spraw międzynarodowych prowadzi, lub jest w trakcie tworzenia swoich biur zagranicznych, co dotyczy m.in. ośrodków z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Czech w Brukseli.
Podstawowym celem funkcjonowania oddziałów i podmiotów zagranicznych PISM byłaby realizacja zadań określonych w art. 2 ustawy o PISM, w tym:
a) upowszechnianie wiedzy o polskiej perspektywie stosunków międzynarodowych w środowisku eksperckim i dyplomatycznym m.in. poprzez udział polskich mówców w konferencjach, seminariach eksperckich i naukowych;
2) gromadzenie informacji istotnych z punktu widzenia kształtowania polskiej polityki zagranicznej i prowadzania badań i analiz wspierających prowadzenie tej polityki;
3) utrzymywanie kontaktów z miejscowymi środowiskami eksperckimi, naukowymi i opiniotwórczym.
Projekt nowelizacji ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych określa zasady tworzenia i funkcjonowania zagranicznych i krajowych oddziałów zamiejscowych oraz zagranicznych podmiotów zależnych PISM. Obowiązujące obecnie w tym zakresie przepisy art. 7 ustawy o PISM są niezgodne z aktualnymi warunkami prawnymi powoływania i funkcjonowania jednostek o takim statusie prawnym, w szczególności
w odniesieniu do ich działalności poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodności z regulacjami obowiązującymi w zakresie finansów publicznych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy przewiduje możliwość tworzenia przez PISM oddziałów zamiejscowych, działających jako wyodrębnione jednostek organizacyjne lub komórki organizacyjne Instytutu, w tym mające siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podmiotów zależnych, działających jako jednostki organizacyjne mające siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W praktyce oddziały zamiejscowe, jako część struktury PISM a nie odrębny podmiot prawny, będą mogły być tworzone na terytorium RP lub w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wynika to z możliwości funkcjonowania podmiotu prawa polskiego, jakim jest PISM na obszarze unijnego Jednolitego Rynku i korzystania z tzw. czterech swobód: przepływu osób, przepływu kapitału, przepływu towarów oraz przepływu usług. Z tej formy korzystają m.in. niektóre ośrodki analityczne z państw członkowskich UE posiadające biura w Brukseli.
Zarówno oddziały zamiejscowe jak i podmioty zależne będą mogły być tworzone wyłącznie za uprzednią zgodą Prezesa Rady Ministrów. Przyznanie kompetencji w tym zakresie Prezesowi Rady Ministrów jest konsekwencją uprawnień w zakresie ustalania struktury organizacyjnej PISM w drodze przepisów statutowych. Przed zaakceptowaniem wniosku Dyrektora PISM niezbędne będzie uzyskanie pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych. Projekt ustawy określa zakres przedmiotowego wniosku (zamierzony termin utworzenia; proponowaną nazwę, siedzibę, właściwość rzeczową oraz miejscową; uzasadnienie utworzenia oddziału zamiejscowego oraz wpływ utworzenia oddziału zamiejscowego na realizację zadań ustawowych), który jest rozszerzony w odniesieniu do tworzenia podmiotu zależnego (informacje o zamierzone formie prawnej i organizacyjnej podmiotu zależnego, w tym analizę uwarunkowań prawnych utworzenia i działania podmiotu zależnego, zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu jego planowanego utworzenia i według stanu na dzień złożenia wniosku; proponowany obszar działania podmiotu zależnego). Z wnioskiem o wyrażenie zgody, Dyrektor Instytutu będzie mógł wystąpić nie później niż na dwa miesiące przez zamierzonym terminem utworzenia oddziału zamiejscowego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuKPRM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Dworczyk Minister - Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMKPRM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.08.2019
Rejestr zmian