Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRC48
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie operacyjnych poziomów interwencyjnych dla natychmiastowych działań interwencyjnych oraz innych działań interwencyjnych​

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z nowelizacji ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, dokonanej ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Ustawa ta implementuje dyrektywę Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającą dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz. Urz. UE L 13 z 17.01.2014, str. 1 i Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 69).
Obecnie nie ma określonych kryteriów wprowadzenia natychmiastowych działań interwencyjnych oraz innych działań interwencyjnych wprowadzanych na terenie zewnętrznej strefy planowania awaryjnego wokół jednostek zakwalifikowanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy – Prawo atomowe do I lub II kategorii zagrożeń (takich jak reaktor jądrowy, przechowalnik zawierający wypalone paliwo jądrowe, zakład wzbogacania izotopowego, zakład wytwarzania paliwa jądrowego lub zakład przerobu wypalonego paliwa jądrowego, składowisko odpadów promieniotwórczych), zatem należy wydać nowe  rozporządzenie wykonujące delegację zawartą w art. 86m ust. 7 ustawy – Prawo atomowe w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia określa rodzaje działań interwencyjnych (takich jak ewakuacja, czasowe przesiedlenie ludności, dystrybucja preparatów ze stabilnym jodem, czy też zakazy spożywania skażonej żywności i wody) w przypadku awarii w reaktorze jądrowym skutkującej uwolnieniem substancji promieniotwórczych do atmosfery i odpowiednich dla tych działań wartości operacyjnych poziomów interwencyjnych (w μSv/h) stanowiących podstawę do ich uruchomienia.
Przepisy rozporządzenia znajdą zastosowanie na terenie strefy planowania natychmiastowych działań interwencyjnych określonej na podstawie dodanych w ostatniej nowelizacji przepisów 86l ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe. Wyznaczenie wartości operacyjnych poziomów interwencyjnych ma kluczowe znaczenie dla efektywności wdrożenia działań interwencyjnych na zagrożonych terenach. W sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w jednostce organizacyjnej, wokół której zaistniała konieczność wyznaczenia wyżej wymienionej strefy, skuteczność działań mających ograniczyć narażenie ludności jest ściśle związana z czasem ich wprowadzenia. W związku z powyższym decyzja o wprowadzeniu natychmiastowych działań interwencyjnych powinna być oparta o bezpośrednio mierzalne wartości ograniczające konieczność dokonywania szczegółowych analiz sytuacji na miejscu zdarzenia.
Wartości operacyjnych poziomów interwencyjnych zostały określone w projekcie rozporządzenia w oparciu o zalecenia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w tym zakresie. Wartości te bezpośrednio korespondują z wartościami poziomów interwencyjnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wartości poziomów interwencyjnych dla poszczególnych rodzajów działań interwencyjnych oraz kryteriów odwołania tych działań (Dz. U. poz. 987). Przywołane zależności mają na celu wskazanie, iż w sytuacji przekroczenia operacyjnych poziomów interwencyjnych zostaną przekroczone również poziomy interwencyjne określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.
Efektem zaproponowanych regulacji  będzie zapewnienie najwyższego poziomu przygotowania do wprowadzenia na terenie strefy planowania awaryjnego natychmiastowych działań interwencyjnych na wypadek wystąpienia potencjalnego zdarzenia radiacyjnego w jednostkach organizacyjnych zaliczonych do I lub II kategorii zagrożeń.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMŚ Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuHenryk Kowalczyk Minister Środowiska
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry