Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD549
Tytuł

Projekt ustawy o urzędnikach i pracownikach administracyjnych sądów powszechnych, sądów wojskowych oraz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące pracowników sądów i prokuratury są niespójne i stwarzają wiele wątpliwości interpretacyjnych. Status pracowników sądów i prokuratury określony jest w wielu aktach prawnych, w szczególności w przepisach:
– ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury,
– ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych,
– ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz
– ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
Część przepisów zawarta jest w aktach wykonawczych, to jest w rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości z dnia:
– 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego,
– 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze,
– 10 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury.
Wielość przepisów, podwójne odesłanie do aktów prawnych rangi ustawowej, to jest do ustawy o urzędnikach państwowych i następnie do ustawy – Kodeks pracy oraz przepisy zawarte w aktach wykonawczych, które – jako stanowiące materię ustawową, powinny znaleźć się w ustawach, determinują potrzebę uproszczenia i uporządkowania regulacji prawnych odnoszących się do grupy pracowników sądów i prokuratury. Dotychczasowe przepisy prawne odnoszące się do tej grupy zawodowej można uznać za archaiczne i nieprzystające do faktycznych zmian dokonanych w ostatnich czasach. Istnieje pilna potrzeba zmian, zwłaszcza w zakresie uregulowania zasad wynagradzania pracowników sądów i prokuratury, tak aby zapewnić stały dopływ wysokokwalifikowanych pracowników, zapewnić stabilność zatrudnienia, bez którego nie może być mowy o sprawnie funkcjonującej przestrzeni sprawiedliwości.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Nowa ustawa ureguluje na nowo status urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury. Będzie regulacją kompleksową, zawierającą odesłanie jedynie do Kodeksu pracy w zakresie nieuregulowanym, pomijając odesłanie do ustawy o urzędnikach państwowych. Materia ustawowa, która wbrew zasadom techniki prawodawczej dotychczas zawarta była w aktach wykonawczych, zostanie przeniesiona do tej ustawy. Planowany jest podział na rozdziały merytoryczne, w których zostaną uregulowane następujące kwestie:
– w rozdziale 1 – przepisy ogólne statuujące sytuację prawną pracowników;
– w rozdziale 2 – regulacje odnoszące się do nawiązywania i zmiany stosunku pracy;
– w rozdziale 3 – kwestie związane z prawami i obowiązkami urzędników;
– w rozdziale 4 – kwestie związane z delegowaniem urzędników;
– w rozdziale 5-  kwestie związane ze statusem pracowników administracyjnych;
– w rozdziale 6 – przepisy zmieniające;
– w rozdziale 7 - przepisy przejściowe, dostosowujące i przepisy końcowe.
Planuje się co do zasady recypowanie dotychczasowych rozwiązań dotyczących: warunków, jakie ma spełniać osoba, która może być zatrudniona na stanowisku urzędnika, nagród jubileuszowych, odprawy rentowej (emerytalnej).  W miejsce dotychczasowej kategorii „innych pracowników” wprowadza się pojęcie „ pracowników administracyjnych”. 
Doprecyzowuje się kwestie dotyczące m.in. ochrony urzędników przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, delegowania i zlecania innych zadań, naboru, awansu oraz przeniesienia z innych jednostek.  Reguluje się kwestie dyżurów. Ponadto, wprowadza się nowy system wynagradzania, oparty na kwocie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 z późn. zm.). Porządkuje się również kwestie dodatków do wynagrodzenia za pracę oraz funduszu nagród.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Wójcik Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 19.06.2019
do góry