Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD131
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. Zmiany w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
Obecna architektura Systemu Informacji Oświatowej (SIO) obejmuje centralną bazę danych SIO (której administratorem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania) oraz lokalne bazy danych SIO (których administratorami są kierownicy podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do centralnej bazy SIO, tj. głównie dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych). System funkcjonuje w trybie asynchronicznym oraz zakłada sekwencyjność przekazywania danych (dane dziedzinowe dot. oświaty można przekazać dopiero po zweryfikowaniu danych identyfikacyjnych osoby, której dane dziedzinowe dotyczą). Sekwencyjny schemat przekazywania danych uniemożliwia import do bazy danych SIO szerszego zakresu danych, istotnie utrudniając tym samym procedurę wprowadzania danych. Komunikacja bazy danych SIO i kilkudziesięciu  tysięcy lokalnych baz danych SIO stwarza istotne problemy. Obecna architektura w praktyce uniemożliwia pracę na wielu stanowiskach w jednej szkole/placówce (jednostce) oraz nie jest odporna na awarie lokalnych komputerów, co powoduje liczne utraty danych przez jednostki, wymagające złożenia wniosku o odzyskanie danych do Ministerstwa Edukacji Narodowej (do MEN w roku 2015 wpłynęło ok. 4,5 tys. wniosków o odzyskanie utraconych danych).
Proponuje się, aby architekturę SIO stanowiła jedna baza danych SIO, której administratorem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Komunikacja z bazą danych SIO będzie odbywała za pomocą usługi typu web service, tj. przez przeglądarkę internetową.
Powyższej zmianie architektury SIO oraz zmianie sposobu komunikacji z bazą danych SIO będą towarzyszyły inne zmiany usprawniające funkcjonowanie SIO. Przewiduje się także pewne uproszczenie zakresu danych gromadzonych w SIO.

2. Nieliczne zmiany w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe przede wszystkim o charakterze porządkująco-redakcyjnym  i doprecyzowującym, a także kilka zmian o charakterze merytorycznym.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Zmiany w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
1) Architektura Systemu informacji oświatowej (SIO). System informacji oświatowej będzie stanowiła tylko baza danych SIO (centralna baza), której administratorem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Dane będą przekazywane do bazy danych SIO za pomocą usługi typu web service, tj. przez przeglądarkę internetową. Dostęp do bazy danych SIO przez przeglądarkę internetową umożliwi wykorzystanie wielu stanowisk pracy w danej jednostce, a tym samym znacznie ułatwi i usprawni proces przekazywania danych przez podmioty do tego zobowiązane, a także rozwiąże problem utraty danych i konieczność ich odzyskiwania.
2) Sekwencyjność wprowadzania danych. Odchodzi się od procedury sekwencyjnego wprowadzania danych (najpierw wprowadzenie danych identyfikacyjnych, a po ich pozytywnej weryfikacji z rejestrem PESEL wprowadzenie danych dziedzinowych). Umożliwi to użytkownikowi jednoczesne wprowadzenie danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych do bazy SIO.  Tak jak do tej pory, przekazane dane identyfikacyjne będą podlegać weryfikacji z rejestrem PESEL. Zaproponowany sposób uprości procedurę wprowadzania danych, umożliwiając jednocześnie import danych dziedzinowych do bazy danych SIO ze źródeł zewnętrznych.
3) Wprowadzenie tymczasowej rejestracji ucznia/nauczyciela na stałe do ustawy. W przypadku negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia/nauczyciela przekazanych do bazy danych SIO z danymi zawartymi w rejestrze PESEL, szkoła lub placówka oświatowa będzie obowiązana do wyjaśnienia stanu faktycznego. Do czasu wyjaśnienia stanu faktycznego szkoła lub placówka oświatowa będzie miała możliwość rejestracji ucznia/nauczyciela niezweryfikowanego  poprzez odpowiednią procedurę. Ponadto zostanie wprowadzona procedura regulująca postępowanie dyrektora szkoły lub placówki oświatowej oraz innych organów zaangażowanych w wyjaśnianie nieprawidłowości w przypadku negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych z rejestrem PESEL. Zastosowanie powyższej procedury ułatwi korygowanie nieprawidłowości i tym samym zmniejszy liczbę niezweryfikowanych uczniów/nauczycieli.
4) Zmiana procedury udzielania upoważnień do dostępu do bazy danych SIO. Upoważnienie do dostępu do bazy danych SIO posiadają określone podmioty z mocy ustawy, tj. podmioty wymienione w ustawie, przy czym upoważnienie do dostępu do SIO wynika ze sprawowanej funkcji kadrowej w szkolnictwie, np. funkcji dyrektora szkoły, kuratora oświaty, itd.  Dotychczas ustawa zakładała uzyskiwanie dostępu do bazy danych SIO na podstawie indywidualnego dokumentu upoważnienia (dokument papierowy wydawany w określonej procedurze), któremu towarzyszyło wydanie danych dostępowych (login i hasło). Proponuje się, aby dostęp do bazy danych SIO przez osoby upoważnione wymienione w ustawie następował po zalogowaniu do systemu teleinformatycznego, przy czym zachowuje się obecną procedurę weryfikacji tożsamości osób, którym wydaje się dane dostępowe (login i hasło). Projektowany system uprości procedurę uzyskiwania dostępu do bazy danych SIO jednocześnie zapewniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa dostępu.
5) Pozostałe zmiany.
a) Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, szkoły i placówki oświatowe będą przekazywać w postaci zbiorczej dane o pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęciach wychowania do życia w rodzinie, tj. nie będą to dane osobowe. Zaproponowane rozwiązanie nie wpłynie negatywnie na jakość danych dziedzinowych, natomiast przyczyni się do poprawy efektywności wprowadzania danych;
b) Wprowadza się możliwość modyfikowania przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych (a nie przez organ jednostki samorządu terytorialnego) niektórych  danych wprowadzonych do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych;
c) Zastępuje się gromadzenie informacji o zasięgu terytorialnym (obwodzie) szkół zbieraniem informacji czy szkoła jest szkołą obwodową oraz czy dany uczeń spełnia obowiązek szkolny w szkole obwodowej;
d) Wprowadza się gromadzenie informacji w RSPO o planowanym otrzymywaniu przez szkołę lub placówkę oświatową na kolejny rok budżetowy dotacji, o których mowa w art. 80 ust. 3b i art. 90 ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
e) Doprecyzowuje się zakres gromadzonych informacji o liczbie osób niebędących uczniami danej szkoły, korzystających z internatu w tej szkole o liczbę osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
f) Rezygnacja z gromadzenia danych dziedzinowych, obejmujących miejsce zamieszkania ucznia,  w związku z nauką ucznia w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych;

2. Zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawie z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.  - Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe.

Oprócz zmian porządkująco-redakcyjnych w ww. ustawach wprowadza się zmiany doprecyzowujące i merytoryczne dotyczące eksperymentu pedagogicznego, laureatów olimpiad tematycznych i turniejów, klas łączonych, stosowania podręczników w branżowych szkołach I stopnia, uspójnienia zasad finansowania wychowania  przedszkolnego dziecka, które  ukończyło 5 lat i jeszcze przebywa w oddziale dla 5-latków, a także wprowadza się zmianę umożliwiającą ministrom  udzielanie  dotacji celowej organom prowadzącym szkoły na działalność dydaktyczno-wychowawczą tych szkół.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Zalewska Minister Edukacji Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 marca 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.03.2017
do góry