Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD324
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania (Dz. U. poz. 1042, z 2011 r. poz. 553 oraz z 2014 r. poz. 1346) wynika z rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz ...).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Nowelizowana ustawa wprowadza zmianę polegającą na wyodrębnieniu w Policji służby spraw wewnętrznych i utworzeniu nowej jednostki organizacyjnej Policji - Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, zwanej dalej: "BSWP". W związku z powyższym, konieczna jest zmiana przepisów niniejszego rozporządzenia, w zakresie dotyczącym nałożenia na Komendanta BSWP obowiązku upowszechniania informacji o zamiarze zatrudnienia w kontyngencie policyjnym pracownika Policji lub osoby niebędącej pracownikiem Policji, przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie jednostki organizacyjnej Policji, a także przez opublikowanie go w miesięczniku „Policja 997" oraz co najmniej w jednym dzienniku odpowiednio o zasięgu ogólnokrajowym albo wojewódzkim.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Zieliński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 stycznia 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 06.02.2018
Rejestr zmian