Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD427
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Głównym przyczyną opracowania projektowanej regulacji jest wzmocnienie nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym poprzez:
1. Zmianę sposobu finansowania Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) polegającą na zapewnieniu finansowania bezpośrednio z opłat wnoszonych przez nadzorowane podmioty rynku finansowego.
2. Zapewnienie lepszej koordynacji polityki państwa wobec rynku finansowego oraz wcześniejszą identyfikację związanych z jego funkcjonowaniem zagrożeń, co ma zostać osiągnięte poprzez poszerzenie składu KNF.
3. Stworzenie Funduszu Edukacji Finansowej, który ma na celu zwiększenie świadomości finansowej Polaków, w tym wiedzy o oferowanych produktach inwestycyjnych, oraz zapewnienie systemu rekompensat dla osób fizycznych, które nabyły obligacje, których emisja lub zbywanie odbyło się z naruszeniem przepisów prawa.
4. Określenie ram prawnych dla obrotu instrumentami dłużnymi w sposób zdematerializowany, co ma zapewnić lepszą ochronę inwestorów oraz skuteczniejszy nadzór nad podmiotami wprowadzającymi do obrotu instrumenty dłużne.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Obecnie zarówno KNF jak i UKNF są finansowane za pośrednictwem budżetu państwa w całości ze składek i opłat wnoszonych przez podmioty nadzorowane, co oznacza, że wysokość wydatków jest neutralna dla deficytu budżetowego. Po przekształceniu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w państwową osobę prawną składki i opłaty wnoszone będą bezpośrednio do UKNF gdzie KNF będzie organem zarządzającym.
Projekt zakłada ponadto rozszerzenie składu KNF. Członkami Komisji zostaną przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów, przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz przedstawiciel ministra-członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych (dwóch ostatnich bez prawa głosu). Przepisy projektowanej ustawy ustanawiają także ramy prawne na potrzeby przekazywania informacji między KNF, jej członkami oraz innym organami, m.in. ABW, CBA, Policją i UOKiK.
Projekt ustawy zakłada także utworzenie Funduszu Edukacji Finansowej przy KDPW. Celem działalności Funduszu będzie realizacja dwóch zasadniczych zadań – (1) zwiększenie świadomości finansowej Polaków oraz (2) utworzenie systemu rekompensat dla osób fizycznych, które nabyły obligacje, których emisja lub zbywanie odbyło się z naruszeniem przepisów prawa.
W zakresie pierwszego ze wspomnianych celów głównym zadaniem Funduszu będzie propagowanie wiedzy o rynkach finansowych i oferowanych na nich instrumentach, a jednocześnie uczestniczenie w pracach nad podstawami programowymi w zakresie edukacji finansowej. Za nadzór i wyznaczanie kierunków działania Funduszu odpowiedzialna będzie działająca przy nim Rada Edukacji Finansowej, składająca się z przedstawicieli instytucji państwowych mających wpływ na rozwój i bezpieczeństwo rynku finansowego oraz edukację.
Z kolei, rekompensacyjna funkcja Funduszu ma polegać na zapewnieniu ochrony inwestorów m.in. w sytuacji gdy podczas oferowania obligacji osoba je nabywająca została wprowadzona w błąd lub jeśli oferowano jej produkt, który nie był dostosowany do jej potrzeb i wiedzy co do ryzyka takiej inwestycji. Taka osoba fizyczna, w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub postępowania układowego emitenta tych obligacji będzie mogła uzyskać rekompensatę pieniężną w maksymalnej wysokości 100 tys. zł, ale nie więcej niż 25% straty definiowanej jako różnicę pomiędzy kwotą niezrealizowanych przez emitenta wymagalnych zobowiązań wynikających z obligacji, a łączną wartością kwot odzyskanych z tytułu tych zobowiązań. Rekompensatą nie będą objęte odsetki, premia i dyskonto.
Źródłem zasilenia Funduszu będą środki finansowe pochodzące z: kar administracyjnych nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezesa UOKiK) lub Komisję Nadzoru Audytowego (KNA), grzywien orzeczonych przez sąd, nawiązek i świadczeń pieniężnych orzeczonych przez sąd na rzecz Krajowego Depozytu, środków finansowych, które były przedmiotem przepadku orzeczonego przez sąd.
Kolejną projektowaną zmianą jest wprowadzenie obligatoryjnej dematerializacji obligacji korporacyjnych, certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte oraz listów zastawnych, niezależnie od tego czy były przedmiotem oferty publicznej oraz czy są przeznaczone do obrotu w jakimkolwiek systemie obrotu. Wyżej wymienione instrumenty finansowe będą podlegały obowiązkowej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, na zasadach obowiązujących obecnie dla publicznych papierów wartościowych i obligacji skarbowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Nowak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 04 września 2018 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 01.10.2018
Rejestr zmian