Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD224
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Problemem wymagającym rozwiązania jest fakt braku skorelowania przepisów dotyczących uprawnienia do wystąpienia o wydanie opinii o celowości inwestycji, z innymi dokumentami (regulacjami) określającymi warunki oceny inwestycji stawianych projektom w ramach kryteriów wyboru projektu, ustalanych osobno dla każdego programu operacyjnego w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych.
Praktycznym i zgłaszanym przez inwestorów (podmioty wnioskujące) problemem jest fakt, że niejednokrotnie wymagane są od nich na etapie składania wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich, pozytywne opinie o celowości inwestycji, w okolicznościach, czy przypadkach, kiedy w świetle obowiązujących przepisów nie ma formalnych podstaw, aby opinie te w takich, a nie innych zakresach, uzyskać, czy nawet aby w ogóle o nie zawnioskować.
Jest to problem w znaczący sposób utrudniający i przedłużający niektóre procesy inwestycyjne.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem projektodawcy jest wyeliminowanie problemu, o którym mowa w sekcji 1.
Zostanie to osiągnięte dzięki skorelowaniu uprawnień wynikających z przepisów ustawowych z wymaganiami stawianymi przedsięwzięciom inwestycyjnym w ochronie zdrowia przez Instytucje Zarządzające w poszczególnych programach operacyjnych (w przypadkach ubiegania się o dofinansowanie tych inwestycji ze środków unijnych). Przykładem sztandarowym są tu wymagania wynikające z uchwały Nr 53/2016 Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie rekomendacji dla kryteriów wyboru projektów z sektora zdrowia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9a – Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych.
Jednoczenie należy zauważyć, że – jak wcześniej wspomniano – wymogi stawiane wnioskom o dofinansowywanie w przedmiocie przedstawiania opinii o celowości inwestycji, wynikają jedynie z rekomendacji i ustaleń zapadłych na poziomie poszczególnych Instytucji Zarządzających w poszczególnych programach operacyjnych, które trudno uznać za podstawy wiążące. Dążenie  projektodawcy do osiągnięcia stanu, w którym przepisy ustawowe i rzeczone wymogi pozaustawowe wzajemnie się nie wykluczały, oraz aby wszystkim podmiotom będącym w takiej samej sytuacji (starającym się o te same środki europejskie), stawiane były takie same wymagania formalne.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKatarzyna Głowala Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 lutego 2018 r. z autopoprawkami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 08.03.2018
Rejestr zmian