Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID251
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z blokadą wydatków budżetu państwa zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2019, w części 32 – Rolnictwo, w dziale 010 – Rolnictwo łowiectwo, w rozdziale 01080 – Działalność badawczo – rozwojowa na realizację programów wieloletnich nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, istnieje pilna potrzeba zmiany uchwał Rady Ministrów ustanawiających te programy w celu dostosowania zakresów merytorycznych zadań do obniżonego poziomu wydatków budżetowych w 2019 r.
W przypadku programu wieloletniego realizowanego przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy pod nazwą „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” wydatki na jego realizację w roku 2019 zostały obniżone o 39%, co oznacza ograniczenie finansowania programu z budżetu państwa z kwoty 15 436 000 zł do kwoty 9 386 990 zł (tj. o kwotę 6 049 010 zł).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dokonanie zmiany uchwały nr 116/2018 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” w zakresie harmonogramu prac na rok 2019, mierników realizacji programu w wyniku obniżenia poziomu wydatków na rok 2019 o 39%.
W zadaniach programu zostaną dokonane zmiany merytoryczne do zakresu pozwalającego na zachowanie celu zadań oraz umożliwiające analizę całości badań zaplanowanych do realizacji w latach 2019–2023 bez negatywnego wpływu na wyniki przewidziane do osiągnięcia w latach realizacji programu. Zmiany nie dotyczą 8 zadań, które są częścią Krajowych Programów Kontroli (są uwzględnione w programach Głównego Lekarza Weterynarii lub są zadaniami o szczególnym znaczeniu dla monitorowania stanu zdrowia zwierząt gospodarskich) i które będą realizowane w niezmienionym zakresie.
Proponuje się dokonanie zmian:
1) w § 3 ust. 1 uchwały (obniżenie łącznych wydatków z budżetu państwa na realizację programu do kwoty 69 866 990 zł),
2) w załączniku nr 1 w:
– części IV „Opis zadań i szkoleń objętych Programem” (zmiany w harmonogramach zadań),
– „Kosztorysie realizacji Programu” (zmiany w „Kosztorysie zbiorczym realizacji zadań badawczych”),
– tabeli „Koszt realizacji poszczególnych zadań Programu” (weryfikacja kosztów realizacji zadań),
– tabeli „Wykaz zakupów majątkowych” (rezygnacja z  zakupu aparatury w kwocie 1 912 000 zł w roku 2019),
– tabeli „Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań programu” (ograniczenie lub rezygnacja z pobrania i badania próbek w 2019 r., co wpływa na zmianę wartości miernika).
Ponadto dokonano korekty i wprowadzono zmiany liczby próbek w zadaniach nr 37 i 44, w latach 2020–2023 w związku z wpisaniem ich błędnej liczby w załączniku  nr 1 do uchwały nr 116/2018 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”, w tabeli pn. „Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań Programu”. Jednocześnie dokonano korekty nagłówka tabeli. W miejsce „Koszt realizacji” wpisano „Liczba próbek”.
Ponadto w załączniku do uchwały zmieniającej dokonano zmian dotyczących załącznika nr 2 obejmujących „Nr i tytuł zadania” w obszarze „Całkowity koszt zadania” w zakresie wszystkich zadań z wyjątkiem zadań nr: 1, 2, 7, 8, 27, 39, 41 i 42.
Ponadto załącznikom nr 1 i 2 do programu nadano tytuły:                                                 
– załącznik nr 1: „Kosztorys realizacji Programu oraz planowana liczba przeprowadzonych badań”,
– załącznik nr 2 : „Podstawy prawne i wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące realizacji poszczególnych zadań”.
Efektem nowelizacji będzie możliwość podpisania umowy z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach na realizację zadań programu wieloletniego w roku 2019.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSzymon Giżyński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 października 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.10.2019
do góry