Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID251
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z blokadą wydatków budżetu państwa zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2019, w części 32 – Rolnictwo, w dziale 010 – Rolnictwo łowiectwo, w rozdziale 01080 – Działalność badawczo – rozwojowa na realizację programów wieloletnich nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, istnieje pilna potrzeba zmiany uchwał Rady Ministrów ustanawiających te programy w celu dostosowania zakresów merytorycznych zadań do obniżonego poziomu wydatków budżetowych w 2019 r.
W przypadku programu wieloletniego realizowanego przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy pod nazwą „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” wydatki na jego realizację w roku 2019 zostały obniżone o 39%, co oznacza ograniczenie finansowania programu z budżetu państwa z kwoty 15 436 000 zł do kwoty 9 386 990 zł (tj. o kwotę 6 049 010 zł).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dokonanie zmiany uchwały nr 116/2018 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” w zakresie harmonogramu prac na rok 2019, mierników realizacji programu w wyniku obniżenia poziomu wydatków na rok 2019 o 39%.
W zadaniach programu zostaną dokonane zmiany merytoryczne do zakresu pozwalającego na zachowanie celu zadań oraz umożliwiające analizę całości badań zaplanowanych do realizacji w latach 2019–2023 bez negatywnego wpływu na wyniki przewidziane do osiągnięcia w latach realizacji programu. Zmiany nie dotyczą 8 zadań, które są częścią Krajowych Programów Kontroli (są uwzględnione w programach Głównego Lekarza Weterynarii lub są zadaniami o szczególnym znaczeniu dla monitorowania stanu zdrowia zwierząt gospodarskich) i które będą realizowane w niezmienionym zakresie.
Proponuje się dokonanie zmian:
1) w § 3 ust. 1 uchwały (obniżenie łącznych wydatków z budżetu państwa na realizację programu do kwoty 69 866 990 zł),
2) w załączniku nr 1 w:
– części IV „Opis zadań i szkoleń objętych Programem” (zmiany w harmonogramach zadań),
– „Kosztorysie realizacji Programu” (zmiany w „Kosztorysie zbiorczym realizacji zadań badawczych”),
– tabeli „Koszt realizacji poszczególnych zadań Programu” (weryfikacja kosztów realizacji zadań),
– tabeli „Wykaz zakupów majątkowych” (rezygnacja z  zakupu aparatury w kwocie 1 912 000 zł w roku 2019),
– tabeli „Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań programu” (ograniczenie lub rezygnacja z pobrania i badania próbek w 2019 r., co wpływa na zmianę wartości miernika).
Ponadto dokonano korekty i wprowadzono zmiany liczby próbek w zadaniach nr 37 i 44, w latach 2020–2023 w związku z wpisaniem ich błędnej liczby w załączniku  nr 1 do uchwały nr 116/2018 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”, w tabeli pn. „Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań Programu”. Jednocześnie dokonano korekty nagłówka tabeli. W miejsce „Koszt realizacji” wpisano „Liczba próbek”.
Ponadto w załączniku do uchwały zmieniającej dokonano zmian dotyczących załącznika nr 2 obejmujących „Nr i tytuł zadania” w obszarze „Całkowity koszt zadania” w zakresie wszystkich zadań z wyjątkiem zadań nr: 1, 2, 7, 8, 27, 39, 41 i 42.
Ponadto załącznikom nr 1 i 2 do programu nadano tytuły:                                                 
– załącznik nr 1: „Kosztorys realizacji Programu oraz planowana liczba przeprowadzonych badań”,
– załącznik nr 2 : „Podstawy prawne i wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące realizacji poszczególnych zadań”.
Efektem nowelizacji będzie możliwość podpisania umowy z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach na realizację zadań programu wieloletniego w roku 2019.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSzymon Giżyński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-