Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów


Numer projektuUD197
Tytuł
Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt wchodzi w skład pakietu „Konstytucji Biznesu” i ma charakter priorytetowy, ponieważ stanowi wykonanie Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętego przez RM.
Mając na względzie unowocześnienie ram prawnych działalności gospodarczej w Polsce, proponując przyjęcie nowej ustawy Prawo przedsiębiorców, dokonano przeglądu szeregu przepisów związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej. W wyniku tego przeglądu zaproponowano powołanie 2 nowych instytucji – Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzecznika Przedsiębiorców – oraz uregulowanie sposobu ich funkcjonowania w odrębnych aktach prawnych.
Wspomniane instytucje mają być gwarantami praw przedsiębiorców określonych Konstytucją RP, ustawą Prawo przedsiębiorców i innymi aktami prawnymi oraz służyć wzmocnieniu dialogu pomiędzy Rządem a przedsiębiorcami.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponowany projekt reguluje działalność Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzecznika Przedsiębiorców.
Zakłada on, że Komisja Wspólna ma przede wszystkim umożliwiać wypracowywanie wspólnego stanowiska Rządu i przedsiębiorców w kwestii ustalania priorytetów gospodarczych w sprawach dotyczących wykonywania działalności gospodarczej, a także opiniować projekty aktów normatywnych, programów i innych dokumentów rządowych istotnych w tym zakresie. W skład instytucji wejdą przedstawiciele strony przedsiębiorców oraz strony rządowej. Powoływać będzie się też 2 współprzewodniczących, co wzmocni partnerski charakter tej instytucji. Docelowo Komisja Wspólna będzie działać na zasadzie konsensusu, a wyrażane przez nią opinie przyjmowane będą na zasadzie uzgodnienia. Tylko w przypadku braku takiego uzgodnienia, każda ze stron określać będzie własne stanowisko w danej sprawie.
Zadaniem Rzecznika Przedsiębiorców będzie natomiast stanie na straży i ochrona praw przedsiębiorców. W zakresie jego kompetencji znajdą się m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, występowanie do odpowiednich organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, a także do odpowiednich urzędów z wnioskami o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej, wspieranie mediacji pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji, zwracanie się do odpowiednich organów, organizacji i instytucji z wnioskami o podjęcie odpowiednich działań oraz możliwość wstrzymywania kontroli przedsiębiorcy w przypadku dostrzeżenia naruszeń prawa. Swoje działania Rzecznik będzie wszczynać z urzędu bądź też na wniosek. Pomoc w realizacji jego zadań zapewni specjalnie w tym celu powołane Biuro.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-