Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD197
Tytuł

Projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
POPRZEDNI TYTUŁ: Projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt wchodzi w skład pakietu „Konstytucji Biznesu” i ma charakter priorytetowy, ponieważ stanowi wykonanie Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętego przez RM.
Mając na względzie unowocześnienie ram prawnych działalności gospodarczej w Polsce, proponując przyjęcie nowej ustawy Prawo przedsiębiorców, dokonano przeglądu szeregu przepisów związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej. W wyniku tego przeglądu zaproponowano powołanie nowej instytucji –Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – oraz uregulowanie sposobu jej funkcjonowania w odrębnych aktach prawnych.
Wspomniana instytucja ma być gwarantem praw mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, a w szczególności strzec poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponowany projekt reguluje działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Podstawowym zadaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie dbałość o właściwe wdrożenie zasad „Konstytucji Biznesu” w praktyce. Rzecznik ma stać na straży praw mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Rzecznika powoływać będzie na okres 6 lat Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Osoba sprawująca tę funkcję będzie apolityczna i nie będzie mogła prowadzić działalności nie dającej się pogodzić z pełnionym urzędem. Do zadań Rzecznika należeć będą w szczególności:
- opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej;
- pomoc w organizacji mediacji pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji publicznej;
- współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi.

W zakresie swojej działalności Rzecznik będzie mógł m.in.:
- występować do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących działalności gospodarczej;
- występować do właściwych organów z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych;
- żądać od organów władzy publicznej, organizacji lub instytucji złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub udostępnienia akt i dokumentów;
- występować do Sądu Najwyższego z wnioskami w sprawie rozstrzygnięcia rozbieżności wykładni prawa w zakresie przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej;
- występować do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskami podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych;
- zwracać się do właściwych organów, organizacji lub instytucji z ocenami i wnioskami o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw przedsiębiorców oraz usprawnienia trybu załatwiania spraw w tym zakresie;
- zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach - na prawach przysługujących prokuratorowi;
- żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa wszczynane z urzędu.
Podjęcie czynności przez Rzecznika będzie następowało z urzędu bądź na wniosek. Realizacja jego zadań będzie następowała przy pomocy specjalnie powołanego w tym celu biura.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 listopada 2017 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 24.11.2017
Rejestr zmian