BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r3373137946,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-Swietokrzyskiego-Parku-Narodoweg.html
2020-08-15, 19:36
Numer projektuRD504
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obowiązujące rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 3 stycznia 1996 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 29) nie uwzględnia zmian zaistniałych od czasu jego wydania, związanych z wykupami gruntów Świętokrzyskiego Parku Narodowego (dalej także jako „Park”) i korektami stanu posiadania, a także z podziałem administracyjnym kraju (likwidacją województwa kieleckiego). Ponadto niektóre z zabudowanych nieruchomości (łącznie ok. 5 ha) w granicach Parku bezpowrotnie utraciły wartości przyrodnicze (istnienie obiektów architektury – budynków wraz z siecią ciągów komunikacyjnych).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozwiązaniem dla zaistniałego problemu będzie uporządkowanie stanu prawnego poprzez dokonanie aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących nieruchomości znajdujących się w obszarze Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz w obszarze jego otuliny. Z uwagi na zmiany w podziale administracyjnym kraju konieczna jest także zmiana w zakresie lokalizacji Parku, w odniesieniu do województwa, wskazanie danych zgodnych z obowiązującym podziałem administracyjnym.
Projekt niniejszego rozporządzenia, dzięki enumeratywnemu wyliczeniu wszystkich nieruchomości znajdujących się w granicach Parku i w granicach jego otuliny oraz opisaniu granicy Parku i jego otuliny w formie wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, zgodnie z państwowym systemem odniesień przestrzennych, pozwoli na precyzyjne określenie obszaru Parku i jego otuliny oraz określenie przebiegu ich granic. Jednoznaczne określenie wskazanych granic jest istotne z punktu widzenia działań podejmowanych przez Dyrektora Parku, w tym odnoszących się do jego współdziałania z innymi organami w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących zagospodarowania terenu otuliny Parku. Stanowi to ważny element ochrony zasobów Parku przed zagrożeniami zewnętrznymi. Jednocześnie z granic Parku zostaną wyłączone nieruchomości, które bezpowrotnie utraciły wartości przyrodnicze.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMałgorzata Golińska Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.08.2019
Rejestr zmian