Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD418
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z tym, iż w ostatnich latach nasila się występowanie niekorzystnych dla rolnictwa zjawisk atmosferycznych powodujących duże straty w produkcji rolnej, niski poziom ochrony ubezpieczeniowej produkcji rolnej ma znaczący wpływ na sytuację finansową gospodarstw rolnych i zakres wznawianej produkcji rolnej. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ma na celu usprawnienie systemu ubezpieczeń w rolnictwie przez zapewnienie producentom rolnym szerszej dostępności do ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczenia, w szczególności w przypadku ryzyka suszy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie ustawy proponuje się nadanie nowego brzmienia art. 6 ust. 3 ustawy. Nadanie nowego brzmienia ust. 3 ma na celu wprowadzenie większego udziału własnego producenta rolnego (tzw. franszyzy redukcyjnej) w przypadku wystąpienia ryzyka suszy i określenie jej wysokości w zależności od wariantu ubezpieczenia, który zostanie wybrany przez producenta rolnego na poziomie 20%, 25% lub 30% wartości szkody. Wprowadzenie franszyzy redukcyjnej przyczyni się do tego, że ubezpieczeniem od ryzyka suszy objęta zostanie szersza grupa gospodarstw rolnych.
W związku z tym zakłady ubezpieczeń będą miały możliwość obniżenia składki ubezpieczeniowej w przypadku oferowania umów ubezpieczenia zawierających w swoim zakresie ryzyko suszy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 18 września 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 30.10.2018
Rejestr zmian