Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD269
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Proponowane zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, obejmują przepisy mające na celu zastąpienie wersji papierowej dotychczasowego dokumentu pn. „Prawo wykonywania zawodu lekarza” i „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” nowymi dokumentami w formie kart poliwęglanowych o wymiarach i zabezpieczeniach podobnych do dowodu osobistego. Prawo wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty w przyszłości stanowić będą jednocześnie Kartę Specjalisty Medycznego (KSM), a zatem powinno umożliwiać identyfikację i uwierzytelnianie pracownika medycznego, na potrzeby udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Wiąże się z tym konieczność wyposażenia dokumentu w mikroprocesor (lub inny nośnik danych), co umożliwi przypisanie mu funkcjonalności podpisu elektronicznego.
Wprowadzenie prawa wykonywania zawodu w postaci elektronicznego dokumentu jest również warunkiem do wdrożenia przepisów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w szczególności w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r., zasadnicza część dokumentacji medycznej dokumentacja może być prowadzona wyłącznie w postaci elektronicznej. Aktualnie procedowana jest nowelizacja ww. ustawy, która przesunie ten obowiązek do dnia 1 stycznia 2019 r., z wyłączeniem obowiązku wystawiania recept, gdzie terminem wprowadzenia obiegu elektronicznego jest 1 stycznia 2020 r. oraz skierowań, gdzie terminem wprowadzenia obiegu elektronicznego jest 1 stycznia 2021 r. Równocześnie zatem powinno rozpocząć funkcjonowanie elektroniczne prawo wykonywania zawodu posiadające cechy jak opisano w pierwszym akapicie.
Ponadto, biorąc pod uwagę doświadczenia z aktualnie trwającego postępowania związanego z potwierdzaniem prawidłowości przebiegu szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy chcących przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES), niezbędna jest zmiana dotycząca wprowadzenia konsultanta wojewódzkiego zamiast konsultanta krajowego do ww. procedury zarówno dla lekarzy, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne na jesieni 2017 r., co oznacza, że proces ich szkolenia będzie monitorowany w całości w Systemie Monitorowania Kształcenia Kadr Medycznych (SMK), jak również dla lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do odbycia specjalizacji przed 1 maja 2017 r. i nie zostali dopuszczeni do PES (przepis przejściowy). Zmiany mają na celu podniesienie efektywności  zarządzania procesem oceny konsultanta co do przebiegu szkolenia specjalizacyjnego. Obecnie konsultant krajowy w danej dziedzinie medycyny otrzymuje z poszczególnych urzędów wojewódzkich z całej Polski dokumentację, nierzadko bardzo liczną, wszystkich lekarzy, którzy w danej dziedzinie zrealizowali program specjalizacji i chcą przystąpić do PES. Oznacza to zasadniczy wzrost obowiązków konsultantów krajowych oraz kosztów ich działalności (wysyłka zwrotna dokumentacji), bez podniesienia wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. W wyniku wprowadzenia projektowanej zmiany zarówno liczba dokumentacji, jak również koszty rozłożą się na 16 konsultantów wojewódzkich w każdej z dziedzin medycyny. Znacznemu uproszczeniu ulegnie także proces współpracy pomiędzy konsultantami a urzędami wojewódzkimi.          

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Stworzenie nowego dokumentu z warstwą elektroniczną wpisującego się w strategiczny cel popularyzacji e-usług zawarty w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, a w połączeniu z e-Dowodem będący kolejnym elementem krajowego systemu identyfikacji elektronicznej. E-PWZ (KSM) będzie stanowił niezbędne uzupełnienie dla wdrożenia procesu elektronizacji obszaru zdrowia (przede wszystkim w zakresie wsparcia dla elektronicznej dokumentacji medycznej oraz  telemedycyny). Dokument będzie jednocześnie nośnikiem certyfikowanego bezpiecznego podpisu kwalifikowalnego niezbędnego do elektronicznego podpisywania dokumentacji medycznej.
Niniejszą zmianą ustawową nałoży się także obowiązki na konsultantów wojewódzkich odnośnie potwierdzania prawidłowości odbycia szkolenia specjalizacyjnego przez lekarzy w poszczególnych dziedzinach medycyny.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuŁukasz Szumowski Minister Zdrowia
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 06.04.2018
Rejestr zmian