Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD199
Tytuł

Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt wchodzi w skład pakietu „Konstytucji Biznesu” i ma charakter priorytetowy, ponieważ stanowi wykonanie Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętego przez RM.
Mając na względzie unowocześnienie ram prawnych działalności gospodarczej w Polsce, proponując przyjęcie nowej ustawy Prawo przedsiębiorców, dokonano przeglądu szeregu przepisów związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej.
Podstawowym celem projektu jest kompleksowe określenie norm prawnych wykonywania działalności gospodarczej i transgranicznej działalności usługowej na terytorium RP przez przedsiębiorców zagranicznych i inne osoby zagraniczne.
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium RP, wdrażająca postanowienia dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006) wymaga zmian wynikających z doświadczeń stosowania jej przepisów od 2010 r.
Ponadto, zawarcie w obecnej ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) (SDG) przepisów regulujących zarówno działalność gospodarczą podmiotów polskich, jak i zagranicznych, nie sprzyja jej przejrzystości i czytelności, co utrudnia przedsiębiorcom identyfikację i interpretację właściwych przepisów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym będzie konsumował przepisy ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium RP (Dz. U. z 2016, poz. 893).
Do projektu ustawy zostaną przeniesione także przepisy art. 85-86, 88-92 ustawy SDG dotyczące utworzenia i działalności oddziałów przedsiębiorcy zagranicznego.
Na wzór rozwiązania przyjętego w ustawie SDG utrzymana zostanie zasada dotycząca podejmowania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne wskazane w art. 13 ustawy SDG z uwzględnieniem uzasadnionych ograniczeń dopuszczonych na gruncie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej[1] i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE takich jak: porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne, zdrowie publiczne, czy bezwzględne wymogi dotyczące dobra ogólnego. Jednocześnie proponuje się zmianę redakcji przepisów obecnego art. 13 ustawy SDG tak, aby nie było wątpliwości, na jakich zasadach działalność gospodarczą na terytorium RP mogą podejmować przedsiębiorcy zagraniczni. Redakcja przepisów obecnego art. 13 ustawy SDG znacznie utrudnia określenie, na jakich zasadach osoby zagraniczne mogą podejmować działalność gospodarczą na terytorium RP. Tym samym konieczne jest przygotowanie w tym zakresie przepisów, które nie będą pozostawiały wątpliwości interpretacyjnych.
Zakłada się przeniesienie przepisów art. 9a i 9b ustawy SDG (uznanie certyfikatów, zaświadczeń oraz gwarancji i ubezpieczeń udzielonych i wydanych w państwach członkowskich UE). Przepisy art. 9a i 9b ustawy SDG wdrażają do polskiego porządku prawnego część przepisów dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i zobowiązują organy administracji publicznej do uznania certyfikatów, zaświadczeń oraz gwarancji i ubezpieczeń udzielonych i wydanych w państwach członkowskich UE. Przepisy te stanowią podstawę prawną dla organów administracji publicznej do dokonania oceny równoważności wymogów i jednocześnie obowiązek uznawania wymogów spełnionych na terytorium innych państw członkowskich oraz uznawania dokumentów potwierdzających spełnienie tychże wymogów.

 

[1] Dz. Urz. UE C 326, z 26.10.2012, str. 1.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 listopada 2017 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 24.11.2017
Rejestr zmian