Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD414
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego (Dz. U. poz. 470) wynika z nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 i 650), dokonanej ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650). Przedmiotowa ustawa w art. 137 w pkt 2 określiła nowe brzmienie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, zastępując pozycję numeru REGON numerem identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy w katalogu elementów, jakie powinno zawierać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, decyzja o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzja o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą projektu jest nowelizacja załączników nr 2-4 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego polegająca na określeniu nowych wzorów tych załączników, w których numer REGON zostanie zastąpiony numerem identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuKoordynator Służb Specjalnych
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMaciej Wąsik Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMKoordynator Służb Specjalnych
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 07.11.2018
Rejestr zmian