Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD414
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego (Dz. U. poz. 470) wynika z nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 i 650), dokonanej ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650). Przedmiotowa ustawa w art. 137 w pkt 2 określiła nowe brzmienie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, zastępując pozycję numeru REGON numerem identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy w katalogu elementów, jakie powinno zawierać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, decyzja o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzja o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą projektu jest nowelizacja załączników nr 2-4 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego polegająca na określeniu nowych wzorów tych załączników, w których numer REGON zostanie zastąpiony numerem identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuKoordynator Służb Specjalnych
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMaciej Wąsik Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMKoordynator Służb Specjalnych
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2019 r. WYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)
 

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U, z 2018 r. poz. 650), przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. przepisu, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r., tj. do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Jednocześnie pragnę wskazać, iż dotychczas prowadzone prace zmierzały do nowelizacji obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego (Dz. U. poz. 470) mającej na celu dostosowanie do zakresu nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, dokonanej ustawą z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650). Projekt rozporządzenia nowelizującego został zamieszczony w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pod poz. RD 414 i został poddany uzgodnieniom międzyresortowym. Prace na kolejnych etapach zmierzające do nowelizacji wyżej wymienionego aktu normatywnego zostały jednak wstrzymane z uwagi na brak uzasadnienia dla ich kontynuowania w świetle przepisu art. 229 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

 

Opcje strony

Data modyfikacji : 23.05.2019
do góry