Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID202
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyznania Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie „Rejsu Niepodległości”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zapewnienie pełnego sfinansowania udziału laureatów konkursu „Rejs Niepodległości” w rejsie oraz  udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie. Środki na organizację konkursu nie zostały ujęte w budżecie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ponieważ jest to wydarzenie rocznicowe o charakterze incydentalnym i jest powiązane z udziałem w Światowych Dniach Młodzieży, które odbędą się w Panamie w 2019 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wygospodarował z budżetu resoru środki, w wysokości  824 000,00 zł. Dotychczasowe finansowanie udziału  laureatów konkursu w rejsie opiera się o środki pozyskane od  sponsorów oraz wygospodarowane oszczędności z budżetu będącego w dyspozycji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.  W związku z tym istnieje koniczność dofinansowania udziału młodzieży w ww. przedsięwzięciu w kwocie 4 549 544,00 zł.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

„Rejs Niepodległości” pod biało-czerwoną banderą jest formą uświetnienia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, wpływa na rozpowszechnianie wiedzy o Polsce i jej roli w świecie. Całe przedsięwzięcie jest także kontynuacją i rozwinięciem idei Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. W „Rejsie Niepodległości”, biorą udział laureaci konkursu wiedzy o morzu oraz historii działań niepodległościowych Narodu Polskiego pt.: „Rejs Niepodległości” Na każdym z etapów rejsu bierze udział kilkudziesięciu z pośród 400 laureatów rejsu. Ogólny koszt udziału laureatów w „Rejsie Niepodległości” z uwzględnieniem zakończonych etapów oraz udziałem w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie szacowany jest na kwotę 8 213 000,00 zł. W związku z tym zwiększenie wydatków budżetowych w części 21- gospodarka morska  ze środków ogólnej rezerwy budżetowej umożliwi udział laureatów zgodnie z regulaminem konkursu „Rejs Niepodległości” w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie oraz udział w etapach rejsu rozpoczynających się w Singapurze.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMGMiŻŚ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Moskwa Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMGMiŻŚ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. - WYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rezygnuje z dalszych prac nad projektem ponieważ dotyczy on środków finansowych pochodzących z rezerwy ogólnej budżetu państwa na rok 2018. Środki te miały zostać wykorzystane na pokrycie kosztów pobytu laureatów konkursu Rejs Niepodległości na pokładzie żaglowca Dar Młodzieży w rejsie dookoła świata na etapach zakończonych w 2018 r. oraz udziału w Światowych Dniach Młodzieży. Ze względu na zakończenie roku budżetowego projekt stał się bezprzedmiotowy.

Data modyfikacji : 09.04.2019
Rejestr zmian