Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD427
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z wejściem w życie, z dniem 1 października 2018 r., ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669), która m.in. zmienia ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762, z późn. zm.) w ten sposób, że w miejsce działu – nauka, oraz działu - szkolnictwo wyższe, tworzy dział administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka, należy dokonać odpowiedniej nowelizacji w § 1 w ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rekomendowanym rozwiązaniem jest nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 533), które stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669). Zgodnie z art. 39 ust. 1 tej ustawy ministerstwo tworzy, znosi lub przekształca Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuKPRM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Dworczyk Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMKPRM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 8 października 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 23.10.2018
Rejestr zmian