Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD205
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1) Ograniczenie kosztów związanych z poborem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) poprzez zmniejszenie:

a. kosztów związanych z zaopatrzeniem urzędów skarbowych w papierowe wersje druków zeznań;

b. kosztów związanych z obsługą deklaracji składanych papierowo;

c. uwolnienie pracodawców od kosztownego utrzymywania dokumentacji papierowej.

2) Uwolnienie podatników podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujących dochody wyłącznie od płatników lub organów rentowych od samodzielnego sporządzania zeznań podatkowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy wprowadza zmiany w sposobie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatników uzyskujących dochody wyłącznie od:

1) płatników określonych w art. 31, art. 33, art. 34, art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7 lub art. 41. ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych polegających na umożliwieniu im złożenia wniosku do naczelnika urzędu skarbowego o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy.
Wniosek o sporządzenie zeznania składany byłby wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem portalu podatkowego lub banków. Rozliczenia  podatku dochodowego za dany rok podatkowy – na podstawie złożonego wniosku oraz informacji o dochodach od płatnika lub organu rentowego – dokonywałby za podatnika urząd skarbowy. Tak przygotowane zeznanie udostępniane byłoby podatnikowi w systemie teleinformatycznym do akceptacji lub odrzucenia.  Proponuje się, aby taką możliwością rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizyczny, objąć podatników rozliczających się: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci;

2) organów rentowych i nie korzystających z żadnych odliczeń, a chcących przekazać 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Proponuje się wprowadzenie możliwości złożenia oświadczenia ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której to podatnik chce przekazać 1% podatku należnego. Oświadczenie wraz z rocznym obliczeniem podatku sporządzonym przez organ rentowy traktowane byłoby jako zeznanie podatkowe. Oświadczenie podatnik mógłby złożyć zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Dodatkowo, w związku z zaproponowaną zmianą rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, proponuje się uchylenie art. 37 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. likwidację obowiązków rozliczania podatników z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przez pracodawców (za 2015 r. pracodawcy rozliczyli niespełna 421 tyś. podatników).
Projektowane przepisy miałyby wejść w życie z dniem 15 marca 2017 r. W zakresie pkt a) i b) miałyby zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2016 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarian Banaś Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 stycznia 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 21.02.2017
Rejestr zmian