Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD410
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przyczyną podjęcia działań legislacyjnych jest konieczność dostosowania treści rozporządzenia do nowych możliwości pozyskiwania dofinansowania ze środków Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym instrument „Łącząc Europę”, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 129, z późn. zm.), poza alokacją z Funduszu Spójności na zadania realizowane przez PKP PLK S.A. W interesie Polski jest maksymalne wykorzystywanie środków finansowych dostępnych w ramach funduszy pochodzących z Unii Europejskiej, w tym tych dostępnych w ramach puli ogólnej Instrumentu „Łącząc Europę”. W wyniku konkursu CEF Blending 2017 PKP PLK S. A. pozyskała finansowanie z puli ogólnej ww. Instrumentu.
Zgodnie ze zmienioną treścią art. 5 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonaną ustawą z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1257), nastąpiło rozszerzenie zakresu środków, które mogą być objęte rozporządzeniem również o środki wskazane w art. 5 ust. 3 pkt 5c ustawy o finansach publicznych, czyli środki pochodzące z instrumentu „Łącząc Europę”. W wyniku tej zmiany zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 17). Rozporządzenie to wyłączyło ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c ustawy o finansach publicznych środki Instrumentu „Łącząc Europę” za wyjątkiem środków pochodzących z Funduszu Spójności oraz środków z puli ogólnej tego Instrumentu przeznaczonych na finansowanie projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, chyba że środki te będą wykorzystywane na realizację projektów we współpracy z partnerem zagranicznym, wówczas są one również wyłączone, ze środków zaliczanych do określonych w art. 5 ust. 3 pkt 5c.
Zmiana rozporządzenia w zakresie środków przeznaczonych dla PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. na realizację projektów bez współpracy partnera zagranicznego pozwoli na zapewnienie spójności zasad wdrażania przez tą spółkę projektów, będącą największym beneficjentem środków Instrumentu „Łącząc Europę” w Polsce. Ponadto, z uwagi na możliwość wykorzystania w tym instrumencie wsparcia kredytowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz na jego zasady wskazujące na maksymalny poziom wsparcia z kredytu EBI i funduszy UE na poziomie 90%, niezbędne jest zapewnienie możliwości uzupełnienia montażu finansowego projektów w wysokości 10% kosztów ze środków krajowych.
Wyłączenie środków CEF przepisem § 1 ust. 1 pkt 14 ww. rozporządzenia uniemożliwia zapewnienie wkładu krajowego ze środków budżetu państwa na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków. Proponowana zmiana ujednolici system realizacji projektów ze środków z puli ogólnej CEF z projektami realizowanymi ze środków pochodzących z Funduszu Spójności przez PKP PLK S.A., z wyłączeniem środków na realizację projektów we współpracy z partnerem zagranicznym. Umożliwi także uruchomienie finansowania krajowego dla przyszłych projektów PKP PLK S.A., które otrzymają dofinansowanie z Instrumentu „Łącząc Europę” w ramach puli ogólnej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wykaz środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), zostanie zmodyfikowany poprzez zmianę treści § 1 ust. 1 pkt 14, która wskazywać będzie, że w wykazie znajdują się środki pomocy finansowej Unii Europejskiej z instrumentu „Łącząc Europę”, z wyłączeniem środków pochodzących z Funduszu Spójności oraz innych środków przeznaczonych na finansowanie projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe lub PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., chyba że środki te będą wykorzystywane na realizację projektów we współpracy z partnerem zagranicznym.
Natomiast w zakresie określenia beneficjenta tych środków oraz terminu ich wydatkowania, przepisy rozporządzenia, tj. § 1 ust. 2 pkt 14 oraz § 2 pkt 1 pozostaną bez zmian (beneficjentami będą podmioty, które na podstawie umowy otrzymały te środki, środki powinny być wydatkowane w terminie kwalifikowalności wydatków określonym w projektach finansowanych z tych środków).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 listopada 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 15.12.2018
Rejestr zmian