Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD127
Tytuł

Projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim stanowi odpowiedź na potrzebę utworzenia związku metropolitalnego na obszarze Górnego Śląska, którą tuż po wejściu w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych wyrażały miasta zrzeszone w Górnośląskim Związku Metropolitalnym. Obowiązująca ustawa zawiera bowiem kilka istotnych mankamentów, które uniemożliwiają skuteczne utworzenie takiego związku oraz mogą utrudniać działalność jego organów. Niniejszy projekt ustawy eliminuje te wady.
Zasadniczą zmianą jest jednak dedykowanie ustawy dla obszaru metropolitalnego, który funkcjonuje na obszarze województwa śląskiego oraz uchylenie ustawy o związkach metropolitalnych. W ocenie projektodawcy lepszym rozwiązaniem jest przeznaczenie ustawy dla konkretnego obszaru metropolitalnego niż stworzenie ogólnych rozwiązań, które mogą nie uwzględniać specyfiki regionu, istniejących form współpracy samorządów czy sposobu organizacji nwykonywania zadań publicznych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt w zasadniczej warstwie ustrojowej bazuje na rozwiązaniach ustawy o związkach metropolitalnych, które jak się wydaje zyskały aprobatę śląskich samorządów zainteresowanych utworzeniem takiego związku. Poniżej przedstawiono najistotniejsze rozwiązania, które odróżniają niniejszy projekt od ustawy o związkach metropolitalnych.
1. Tworzenie związków metropolitalnych i ustalanie ich zasięgu.
Przewiduje się rezygnację z rozporządzenia delimitacyjnego (określającego granice obszaru metropolitalnego). Zmiany uproszczą oraz przyspieszą procedurę tworzenia związku metropolitalnego. W zamian proponuje się aby Rada Ministrów tworzyła związek i ustalała jego granice. Zachowano przy tym definicję obszaru związku jako spójnego pod względem przestrzennym obszaru oddziaływania miasta na prawach powiatu Katowice, chrakteryzującego się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, zamieszkały przez co najmniej 2 000 000 mieszkańców. Rozporządzenie ustalać będzie nazwę oraz siedzibę władz związku. Do takiego związku będą mogły przystępować kolejne gminy z terenu województwa śląskiego jednak bez możliwości wystąpienia. W związku z faktem, że wydanie rozporządzenia w sprawie utworzenia związku metropolitalnego oraz ustalenia jego granic będzie mogło nastąpić na wniosek rady gminy proponuje się zawrzeć w ustawie przepisy regulujące procedurę składania takiego wniosku oraz wymagane dokumenty.
2. Wykonywania zadań przez związek metropolitalny.
Proponuje się dwukrotne wydłużenie okresu „organizacyjnego" związku metropolitalnego do jednego roku. We wskazanym okresie „organizacyjnym" związek będzie uzyskiwał 20% dochodów co jest związane z koniecznością zagwarantowania środków na przygotowanie organizacyjne, prawne i materialne związku do rozpoczęcia działalności. Jednocześnie projekt przewiduje przepisy, które umożliwiają przejęcie na rzecz związku metropolitalnego za zgodą zainteresowanych gmin spółek prawa handlowego oraz jednostek budżetowych realizujących zadania publiczne o ile przedmiot ich działalności jest związany z realizacją zadań związku.
3. Funkcjonowanie organów związku metropolitalnego
Niniejszy projekt eliminuję wady ustawy w zakresie niejednolitych wymogów odnoszących się do podejmowania rozstrzygnięć przez zgromadzenie związku proponując stosowanie podwójnej większości. Ponadto proponuje się aby zarząd związku metropolitalnego liczył zamiast 5 członków (podobnie jak w ustawie o samorządzie województwa, której przepisy stosuje się w określonym zakresie odpowiednio) co ma zapewnić zdolność działania organu w razie możliwych nieobecności członków zarządu.
Projekt ustawy przewiduje regulacje, które w założeniu są dopasowane do potrzeb i specyfiki aglomeracji śląskiej. Eliminuje przy tym istotne mankamenty ustawy o związkach metropolitalnych, które uniemożliwiają skuteczne i sprawne utworzenie związku oraz mogą utrudniać działalność jego organów. Nowe przepisy mają umożliwić nie tylko skuteczne utworzenie związku metropolitalnego ale również zapewnić zdolność do wykonywania kluczowych z punktu widzenia obywateli zadań publicznych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSebastian Chwałek Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 września 2016 r. z autopoprawkami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.09.2016
do góry