Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD499
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przygotowywania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obowiązywanie przepisu, który zawiera odesłanie do nieobowiązującego aktu prawnego, a ponadto stanowi przekroczenie delegacji ustawowej.
Istnienie regulacji, którą uznać należy za zbędną w świetle samodzielności (normatywnego wyodrębnienia) przepisów dotyczących realizowania przez CBA czynności kontrolnych oraz konieczności zapewnienia jednolitości przepisów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Uchylenie przepisu § 9 obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przygotowywania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.U. Nr 165, poz. 1171), z uwagi na występujące w nim odesłanie do nieobowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Wejście w życie projektu spowoduje eliminację przepisu  niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym.
Nie przewiduje się oddziaływania na życie społeczne nowych regulacji prawnych.
Z uwagi na techniczno-legislacyjny charakter wprowadzanej zmiany nie przewiduje się mierzenia efektów nowej regulacji prawnej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuKoordynator Służb Specjalnych
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMaciej Wąsik Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMKoordynator Służb Specjalnych
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 18.04.2019
do góry