Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD368
Tytuł

Projekt ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Uchwalenie ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym jest konieczne dla zapewnienia terminowego i prawidłowego przygotowania i realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury niezbędnej do celów budowy w Polsce Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Celem tego przedsięwzięcia jest budowa i eksploatacja rentownego innowacyjnego węzła transportowego, który z jednej strony uzyska miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych portów lotniczych świata, z drugiej doprowadzi do powstania systemu transportu kolejowego stanowiącego atrakcyjną alternatywę dla transportu drogowego, zapewniając jednocześnie rozwój i trwałą integrację aglomeracji położonych w bezpośrednich sąsiedztwie tego Portu. Rozwiązywane problemy dotyczą dwóch zasadniczych sfer: zarządczej (ustrojowej) oraz inwestycyjnej. W zakresie sfery zarządczej (ustrojowej) ustawa ustanawia organy i podmioty wskazując ich rolę w procesie koordynacji, przygotowania i realizacji inwestycji, co jest niezbędne z uwagi na bezprecedensowy charakter inwestycji CPK wraz z przedsięwzięciami jej towarzyszącymi. W sferze inwestycyjnej projekt stanowi specjalne rozwiązanie prawne, dedykowane nie tylko inwestycji w zakresie CPK, lecz również przewidujące mechanizmy koordynacji i uproszczenia inwestycji towarzyszących i wynikających z budowy Portu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Określenie celu i zakresu ustawy, którymi są określenie zasad i warunków przygotowania, finansowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy CPK oraz infrastruktury towarzyszącej, w tym zasad i warunków rezerwacji terenu, wydania decyzji lokalizacyjnej oraz nabywania nieruchomości, a także organów właściwych w tych sprawach.
2. Określenie kwestii ustrojowych, tj. umocowania Pełnomocnika Rządu ds. CPK oraz ustroju korporacyjnego spółek realizujących inwestycje.
3. Wprowadzenie integracji procesów zarządczych w ramach szerokiego katalogu inwestycji objętych ustawą, m. in. w postaci Programu, Dokumentu Wdrażającego oraz Zasad Zarządzania.
4. Wprowadzenie etapu przygotowania oraz rezerwacji obszaru inwestycji, zapewniającego środki prawne niezbędne dla zabezpieczenia prawidłowego toku realizacji inwestycji, w tym przeprowadzenia kompleksowych badań terenowych.
5. Nowelizacja reguł związanych z zasadami nabywania nieruchomości - priorytetowo potraktowano rozwiązania oparte na dobrowolnym zbywaniu nieruchomości.
6. Uregulowanie trybu efektywnej lokalizacji oraz realizacji inwestycji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuPełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMikołaj Wild Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMPełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 kwietnia 2018 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 16.05.2018
do góry