Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD399
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją przez Rzeczpospolitą Polską sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W trakcie prac związanych z organizacją przez Rzeczpospolitą Polską sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu pojawiły się praktyczne wyzwania, wynikające ze zmian sytuacji, które były niemożliwe do przewidzenia przed zakończeniem prac nad ustawą.
Konieczne do wprowadzenia w ustawie zmiany wynikają w szczególności:
1) ze zmiany koncepcji przewodniczenia Konferencji COP24 poprzez desygnowanie na kandydata na Prezydenta Konferencji COP24 specjalnego Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron [ustanowienie Pełnomocnika nastąpiło rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 795)], zamiast jak było dotychczas Ministra Środowiska, i wyznaczenie na to miejsce sekretarza stanu w Ministerstwie Energii;
2) z trwających negocjacji z Sekretariatem Konwencji klimatycznej w zakresie treści porozumienia w sprawie organizacji Konferencji COP24 oraz z trwających ustaleń z Departamentem Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych w zakresie kwestii bezpieczeństwa – początkowo zakładany termin zakończenia przez Wojewodę Śląskiego prac nad planem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego powinien ulec wydłużeniu z uwagi na konieczność zachowania spójności tego planu z ustaleniami na szczeblu międzynarodowym [wydłużenie terminu z 1 września do 1 listopada 2018 r.];
3) z potrzeby zapewnienia możliwości wypłacania zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa oraz Straży Granicznej – aktualne przepisy ustawy nie przewidują możliwości wypłaty ekwiwalentu pieniężnego ww. funkcjonariuszom, którzy w okresie trwania w Polsce Konferencji COP24 będą pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną normę czasu służby;
4) potrzeby zwiększenia puli środków na dofinansowanie organizacji Konferencji COP24 oraz wykonywania zadań związanych z pełnieniem przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron – zmiany wynikają z toczących się uzgodnień z Sekretariatem Konwencji klimatycznej w zakresie potrzeb organizacyjnych COP24 oraz z konieczności dyslokacji uczestników konferencji na terenie województwa śląskiego oraz małopolskiego. Dodatkowo nastąpił wzrost cen usług oferowanych na potrzeby organizacji Konferencji CO24, które znacznie przekroczyły oczekiwane wartości szacowane w oparciu m.in. o doświadczenia poprzednich Konferencji organizowanych w Polsce. Ponadto Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) i Miasto Katowice sygnalizowały potrzebę podjęcia działań zmierzających do uzyskania dodatkowych środków finansowych: MSWiA – w celu zapewnienia sprawnej realizacji działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Konferencji COP24 oraz wydarzeń towarzyszących, a Miasto Katowice – w celu zapewnienia transportu uczestników Konferencji COP24. Przy zapewnieniu transportu uczestników przewidziane jest skorzystanie z usług Kolei Śląskich, nad którymi nadzór sprawuje samorząd województwa śląskiego. Obowiązująca ustawa nie przewiduje zaangażowania administracji samorządowej województwa śląskiego, co ze względu na skalę faktycznych potrzeb w tym zakresie może stwarzać problemy natury organizacyjnej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rekomendowanym rozwiązaniem jest zmiana obowiązującej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją przez Rzeczpospolitą Polską sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.
Proponowane rozwiązania:
1) ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”, który będzie odpowiadał za realizację zadań związanych z pełnieniem przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron, w tym przewodniczenie negocjacjom prowadzonym przez Strony,  i będzie współpracował z organami administracji rządowej. Obsługa organizacyjna oraz finansowa dla działalności Pełnomocnika zostanie zapewniona przez ministra właściwego do spraw środowiska. Pełnomocnik będzie działał nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r.;
2) uwzględnienie w Zespole do spraw organizacji Konferencji COP24, zwanego dalej „Zespołem”, nowych członków: Marszałka Województwa Śląskiego oraz ww. Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron;
3) wydłużenie terminu z 1 września do 1 listopada 2018 r., w którym Wojewoda Śląski, po konsultacji ze służbami i instytucjami zaangażowanymi w zapewnienie bezpieczeństwa podczas Konferencji COP24 oraz w porozumieniu ze służbami Departamentu Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, opracowuje plan zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Konferencji COP24 i przedkłada go wskazanym w ustawie organom;
4) zapewnienie możliwości wypłacania zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa oraz Straży Granicznej, którzy w okresie od dnia 30 listopada 2018 r. do dnia 15 grudnia 2018 r., ze względu na realizację zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Konferencji COP24, będą pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną normę czasu służby;
5) zwiększenie puli środków na dofinansowanie organizacji Konferencji COP24 oraz wykonywania zadań związanych z pełnieniem przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuHenryk Kowalczyk Minister Środowiska
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 11lipca 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 26.07.2018
Rejestr zmian