Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD130
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, a także zapewnienie możliwości skutecznego i rzeczywistego stosowania przez organy procesowe reakcji karnej w sprawach o wykroczenia, poprzez wydłużenie terminów przedawnienia karalności tych czynów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt przewiduje wydłużenie okresu przedawnienia karalności za wykroczenia do 3 lat od chwili popełnienia czynu, w razie wszczęcia postępowania w aktualnie obowiązującym rocznym okresie. Odwołuje się w tym zakresie do jednolitej reguły obowiązującej w prawie karnym i karnym skarbowym. Ponadto projektowane jest zaostrzenie kar za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym albo w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez sprawcę znajdującego się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego - minimum 2 lata pozbawienia wolności, jak również niezastosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu - do 5 lat pozbawienia wolności. W wypadku niezastosowania się do decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami sąd, skazując sprawcę za przestępstwo z art. 180a k.k., będzie również zobowiązany do orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Zamierzeniem projektodawców jest nadto wprowadzenie nowego typu czynu zabronionego w postaci ucieczki przed policyjnym pościgiem. Ponadto przewiduje się zmiany w prawie karnym procesowym mające na celu uzyskiwanie przez organy procesowe informacji z Policji o organów administracji o dotychczasowym zachowaniu oskarżonego w ruchu drogowym dla celów należytego ukształtowania reakcji karnej za przestępstwa drogowe.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Warchoł Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 10 stycznia 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.02.2017
do góry