Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD581
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych popularyzujących powszechny spis rolny w 2020 r.

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanej regulacji jest wykonanie upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728), zgodnie z którym Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób rozpowszechniania audycji, informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych popularyzujących spis rolny, w ramach 160 godzin czasu antenowego, z podziałem na miesiące i godziny, mając na względzie popularyzację znaczenia spisu rolnego dla Rzeczypospolitej Polskiej i jej mieszkańców, sposobu jego przeprowadzenia oraz dotarcie do jak najszerszego kręgu użytkowników gospodarstw rolnych objętych spisem rolnym.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wykonanie upoważnienia ustawowego wynikającego z  art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728)

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuGUS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMGUS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 29.10.2019
do góry