Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD341
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność podjęcia prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw wynika z bieżących potrzeb związanych z koniecznością usprawnienia  organizacji i funkcjonowania kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, w szczególności w zakresie stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego, umiejętności zawodowych.
Zaproponowane w projekcie zmiany dotyczące stażu podyplomowego tworzą kompleksową regulację prawną najważniejszych zagadnień związanych z organizacją i realizacją stażu podyplomowego w akcie prawnym rangi ustawowej oraz umożliwiają cudzoziemcom odbywanie stażu podyplomowego na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Nowelizacja natomiast przepisów dotyczących kształcenia specjalizacyjnego, obejmuje weryfikację procedur naboru na specjalizacje w poszczególnych dziedzinach medycyny wprowadzając nowe rozwiązania polegające miedzy innymi na umożliwieniu lekarzom aplikowania na wolne miejsca specjalizacyjne na terenie całego kraju. Uporządkowana zostaje także terminologia określająca kształcenie na każdym etapie rozwoju zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów poprzez określenie zakresu ustawicznego rozwoju zawodowego. Novum stanowić będzie dodanie przepisów umożliwiających  utworzenie jednego, centralnego systemu kwalifikacji na miejsca rezydenckie finansowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz pozostałe wolne miejsca pozarezydenckie za pomocą elektronicznego systemu prowadzonego w ramach Systemu Monitorowania Kadr Pracowników Medycznych (SMK). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowników podmiotów leczniczych borykających się z brakiem kadry medycznej, a co za tym idzie z trudnościami zapewnienia ciągłości udzielania niektórych zakresów świadczeń zdrowotnych, wprowadzone zostają przepisy umożliwiające w trybie uproszczonym zatrudnianie w polskim systemie opieki zdrowotnej lekarzy specjalistów cudzoziemców spoza Unii Europejskiej (UE). Poza tym, wprowadzone zostają nowe, finansowe „umowy lojalnościowe” dla lekarzy odbywających szkolenia specjalizacyjne stanowiące swoisty instrument polegający na dobrowolnym zobowiązaniu się lekarza po uzyskaniu tytułu specjalisty do odpracowania w kraju okresu co najmniej równego okresowi otrzymywania dodatkowego wsparcia finansowanego wynikającego z umowy. Oczekuje się, że powyższe rozwiązanie zmniejszy deficyt lekarzy związany z zapowiadaną przez nich migracją poza granice Polski. Nowością jest wprowadzenie przepisu umożliwiającego odbywanie przez wszystkich lekarzy cudzoziemców szkolenia specjalizacyjnego na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Ponadto, projektowane przepisy sankcjonują, po spełnieniu określonych w ustawie warunków, uznanie dorobku zawodowego lekarzom dentystom za równoważny ze zrealizowaniem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie lekarsko-dentystycznej, co powinno zwiększyć zasoby kadrowe lekarzy dentystów specjalistów. Do porządku prawnego wprowadzane będą także dwa nowe egzaminy państwowe, które mają za zadanie sprawdzenie  na danym etapie efektów szkolenia odbytego przez lekarzy ustawicznego rozwoju zawodowego, tj. Państwowy Egzamin Modułowy (PEM) i Państwowy Egzamin Umiejętności (PEU). Aby zapewnić możliwość zapoznania się lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne z pracą w trybie dyżurowym, przy jednoczesnym zachowaniu realnego i bezpiecznego ich odbywania, w projekcie podzielono dyżury medyczne na samodzielnie prowadzone przez lekarza, który uzyskał pozytywną opinię kierownika specjalizacji oraz na dyżury towarzyszące. Brak dotychczas w obowiązującej ustawie czytelnego określenia statusu lekarza, który zakończył szkolenie specjalizacyjne i uzyskał decyzję dopuszczenia do PES, a do niego nie przystąpił lub go nie zaliczył, jest powodem konieczności wprowadzenia przepisów określających status takiego lekarza, co da możliwość zachowania ciągłości udzielania przez niego świadczeń zdrowotnych finansowanych w ramach umowy z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednocześnie wprowadzono przepisy określające uprawnienia i obowiązki lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. Uporządkowane zostały także przepisy dotyczące szkolenia specjalizacyjnego i akredytacji podmiotów prowadzących to szkolenie. Wskazano podmioty mogące finansować lekarzom doskonalenie zawodowe. Dookreślony został również zakres i narzędzia monitorowania ustawicznego rozwoju zawodowego. Dokonano także weryfikacji przepisów art. 30 (obowiązek udzielania pomocy lekarskiej) i art. 39 (klauzula sumienia) do treści zgodnej z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Założeniem projektu jest uporządkowanie oraz uelastycznienie organizacji i funkcjonowania szkoleń w zakresie stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego, umiejętności zawodowych i doskonalenia zawodowego. Zaproponowana zmiana przepisów przyczyni się także do zwiększenia dostępu młodych lekarzy do wolnych miejsc specjalizacyjnych we wszystkich dziedzinach medycyny, umożliwi lekarzom certyfikację umiejętności zawodowych, podniesie wynagrodzenia lekarzom odbywającym szkolenie specjalizacyjne, zachęci lekarzy do świadczenia pracy w kraju, jak również zwiększy monitorowanie organizacji szkolenia w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuŁukasz Szumowski Minister Zdrowia
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 06.04.2018
Rejestr zmian