Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID86
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie wystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej z Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego Polska (MKSC) jest niewielką, tradycyjną organizacją międzynarodową, której Polska jest członkiem od dnia 9 października 1998 r. Celem MKSC jest promowanie współpracy międzynarodowej w zakresie stanu cywilnego oraz podejmowanie działań obliczonych na harmonizację właściwych przepisów prawa osobowego, rodzinnego oraz międzynarodowego prywatnego w państwach członkowskich. Cel ten miał być osiągany przez m.in. przekazywanie informacji o odpowiednich przepisach prawnych, sporządzanie ekspertyz na potrzeby państw członkowskich, opracowywanie konwencji oraz rekomendacji. Jednak na przestrzeni ostatnich lat można było zaobserwować, iż korzyści z uczestnictwa w MKSC, szczególnie w zakresie wymiany wiedzy i rozwiązywania trudnych transgranicznych problemów, są niewielkie, a niska efektywność prac MKSC oraz podjęcie przez inne organizacje międzynarodowe tematów pozostających w sferze jej zainteresowania prowadzą do trudności w funkcjonowaniu tej organizacji. W ostatnich latach MKSC znajdowała się w kryzysie, który pogłębiał się przez stale zmniejszającą się liczbę państw członkowskich. W latach 2007-2008 z organizacji wystąpiły Austria i Węgry; w 2012 roku - Wielka Brytania, w 2014 roku - Włochy, Portugalia i Chorwacja oraz w 2015 roku - Niemcy, które były jednym z bardziej aktywnych państw i od dawna dążyły do zmian w sposobie działania organizacji. Wielka Brytania, Niemcy i Włochy to kraje, z którymi współpraca w ramach MKSC była najefektywniejsza z uwagi na dużą liczbę naszych obywateli je zamieszkujących i korzystających z tamtejszych regulacji w zakresie prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W związku z brakiem wymiernych korzyści związanych z członkostwem Polski w MKSC proponowane jest wystąpienie z organizacji. Zgodnie z art. 3 regulaminu MKSC przyjętego 16 września 2015 r. w Strasburgu, każde Państwo członkowskie może wystąpić z MKSC powiadamiając o wystąpieniu Konfederację Szwajcarską, która podaje je do wiadomości każdemu z Państw członkowskich. Wystąpienie wywołuje skutek po upływie sześciu miesięcy od daty powiadomienia. Biorąc pod uwagę, iż obecnie tj. w latach 2016 – 2017, trwa polska prezydencja w MKSC, proponuje się wystąpienie z organizacji z końcem polskiej prezydencji, czyli z końcem 2017 r.  Oznacza to że decyzja Rządu Polskiego w sprawie i powiadomienie Konfederacji Szwajcarskiej  przez Ministra Spraw Zagranicznych  o wystąpieniu Polski z MKSC powinno nastąpić przed 30 czerwca 2017 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Zdzikot Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 maja 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.05.2017
do góry