BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2841701480964,Projekt-ustawy-o-wykonywaniu-niektorych-czynnosci-organu-centralnego-w-sprawach-.html
2020-10-23, 14:21
Numer projektuUD123
Tytuł

Projekt ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana ustawa poprzez uregulowanie czynności organu centralnego w sprawach transgranicznych związanych z odpowiedzialnością rodzicielską oraz nowelizację ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101. z późn. zm.) oraz niektórych innych ustaw ma na celu usprawnienie postępowań sądowych prowadzonych w oparciu o Konwencję dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzoną w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 108, poz. 528 oraz z 1999 r. Nr 93, poz. 1085). zwanej dalej „Konwencją”. Potrzeba podjęcia prac legislacyjnych jest rezultatem oceny postępowań prowadzonych w oparciu o przepisy Konwencji dokonanej przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka wykonujący obowiązki organu centralnego w rozumieniu Konwencji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozwiązania zmierzają do ochrony dobra dziecka i poprawy skuteczności wykonywania orzeczeń w szczególności poprzez wprowadzenie skargi kasacyjnej w sprawach prowadzonych w oparciu o przepisy Konwencji, powierzenie rozpoznawania tych spraw niektórym tylko sądom, co doprowadzi do specjalizacji sędziów w tym przedmiocie, zwiększenie uprawnień organu centralnego w rozumieniu Konwencji oraz w szczególności Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie nr 1347/2000 (Dz. U. UE. z 2003 r. L 338/1) w związku z ich stosowaniem i określenia trybu postępowania przed organem centralnym i samego organu centralnego, wprowadzenie obligatoryjnego zabezpieczenia w celu zapobieżenia ukrywaniu się uczestnika i sankcji na wypadek utrudniania postępowania z. możliwością efektywnego wykonania orzeczenia nakazującego powrót dziecka do kraju miejsca stałego pobytu sprzed uprowadzenia w przypadku ukrycia dziecka w pomieszczeniu zamkniętym, poprzez dokonanie przeszukania przez towarzyszącą kuratorowi Policję. Przewiduje się także, że uzasadnienia postanowień wydanych w tych sprawach będą sporządzane z urzędu. Projekt przewiduje nadto regulację dotyczącą uzyskiwania zgody udzielanej przez sąd polski na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w Polsce przez sąd innego państwa członkowskiego UE, o czym mowa w art. 56 w/w rozporządzenia Rady (WE), jak też wprowadzenie trybu uzyskiwania niezbędnych informacji w tym zakresie od właściwych podmiotów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Warchoł Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 sierpnia 2017 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 06.09.2017
Rejestr zmian