Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID152
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie organizacji Meczu Finałowego Ligi Europy 2020 w Gdańsku

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane rozwiązania wynikają z wystąpienia skierowanego do Ministra Sportu i Turystyki przez Polski Związek Piłki Nożnej z dnia 5 grudnia br. w sprawie gwarancji rządowych i listów potwierdzających niezbędnych przy ubieganiu się o przyznanie prawa do organizacji Meczu Finałowego Ligi Europy 2020.  Wydarzenie to jest drugim w hierarchii wydarzeń sportowych organizowanym przez UEFA w ramach rozgrywek klubowych.

PZPN oczekuje przedmiotowych gwarancji i listów do 14 lutego 2018 r.

Polski Związek Piłki Nożnej jest zobowiązany do przedstawienia pełnej dokumentacji techniczno-organizacyjnej związanej z organizacją, Meczu Finałowego Ligi Europy 2020 w Gdańsku, zgodnie z przyjętą procedurą, wymaga aby krajowa federacja piłkarska, która bierze udział w konkursie przedstawiła Gwarancje rządowe i Listy potwierdzające, na mocy których organizacja Meczu będzie przebiegała bez dodatkowych utrudnień oraz zostaną wprowadzone w życie określone rozwiązania. UEFA wymaga udzielenia tego rodzaju potwierdzeń każdorazowo w sytuacji organizacji międzynarodowego wydarzenia piłkarskiego.
Możliwość zorganizowania Meczu Finałowego Ligi Europy 2020 to sprawa o znaczeniu ważnego interesu publicznego. Zakłada się, iż efektem organizacji Finału mogą być wymierne korzyści dla Państwa i Regionu-Gospodarza Meczu. Mimo, że jest to wydarzenie jednodniowe, to przygotowania i zainteresowanie potencjalnych inwestorów rozkłada się na wiele dni/miesięcy, co upoważnia do ostatecznego wniosku, iż będzie miało istotny wpływ na pobudzenie gospodarki w różnych dziedzinach bezpośrednio bądź pośrednio związanych z organizacją Meczu, poprawę spraw społecznych i wizerunkowych. 

UEFA, oprócz ogólnej Deklaracji Rządowej (w tym potwierdzenia interesu publicznego), wymaga gwarancji rządowych /listów potwierdzających w następujących obszarach:
- prawnym, wizowym, podatkowym oraz wizerunkowym;
- bezpieczeństwa publicznego;
- związanym z zabezpieczeniem medycznym;
- własności intelektualnej;
- ochrony antydopingowej;
- transportu lotniczego.

UEFA jest jedyną organizacją posiadającą uprawnienia do organizowania Meczu Finałowego Ligi Europy w 2020 roku, co w przypadku udzielenia Gwarancji przez Radę Ministrów nie spowoduje naruszenia konkurencji oraz nie zakłóci funkcjonowania rynku.
Wobec powyższego UEFA nie uzyska jakichkolwiek przywilejów wobec konkurencyjnych podmiotów.
Mecz odbędzie się 27 maja 2020 roku.
Z uzupełnienia wniosku, na prośbę Departamentu Sportu Wyczynowego MSiT  wynika, że Mecz będzie sfinansowany ze środków własnych Polskiego Związku Piłki Nożnej i UEFA.
Ponadto  PZPN uzupełnił wniosek o informację  Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy nt. wpływu organizacji Finału Ligi Europy 2015 – korzyści dla Miasta Gospodarza i Regionu:
1. Promocja wizerunku Warszawy na arenie międzynarodowej jako miasta nowoczesnego, otwartego, posiadającego nowoczesną infrastrukturę i w związku z tym zwiększenia zainteresowania zagranicznych inwestorów i turystów.
2. Pobudzenie impulsów rozwojowych w obszarach związanych z organizacją meczu i przyjazdem do Warszawy zagranicznych zespołów, sponsorów, przedstawicieli mediów i kibiców (w szczególności w branży hotelarskiej, gastronomicznej, reklamowej, komunikacyjnej, teleinformatycznej), i w następstwie tworzenia nowych miejsc pracy, w okresie Finału Ligi Europy.
3. Efektywny wykorzystanie istniejącej infrastruktury sportowej i komunikacyjnej (zaprezentowanie w mediach znajduje odzwierciedlenie w ich promocji i większym zainteresowaniem organizowania podobnych imprez w Warszawie w przyszłości).
4. Promowanie sportu oraz aktywizacji społeczeństwa i gospodarki w organizację tego rodzaju wydarzeń, co w perspektywie umożliwi jeszcze lepsze wypracowanie zasad koordynacji potrzebnych działań, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa, transportu i opieki medycznej.
5. Zwiększenie ruchu turystycznego po imprezie.
6. Zwiększone wpływy do budżetu małych sklepów, kawiarni, restauracji, sklepów z pamiątkami znajdujących się w centrum lub w pobliżu strefy kibica – szacunkowy wzrost wpływów o ponad 150% w dniu imprezy oraz około 70% w dni okołomeczowe.
7. Zwiększone przychody z branży hotelarstwa (rezerwacja od 1 noclegu do najczęściej 3 dób hotelowych w trakcie imprezy).
8. Remont boiska przy ul. Kajakowej (koszt remontu poniesiony przez UEFA).
9. Ogólna promocja miasta jako Miasta Gospodarza przekładająca się na ekwiwalent marketingowy. Mecz Finałowy był transmitowany do ponad stu krajów, natomiast widownia przed telewizorami szacowna była na ok. 190 milionów.
10. Podczas spotkania pracowało m.in. 550 dziennikarzy, 260 wolontariuszy oraz łącznie 180 osób z UEFA, PZPN i spółki PL.2012+ Sp. z o.o. i m.st. Warszawy. Dzięki wydarzeniu, wszystkim zaangażowanym w projekt, przekazano „know-how” w zakresie organizacji dużych imprez sportowych o szczególnym zainteresowaniu społecznym.

Ekwiwalent marketingowy wg danych PZPN przekroczył 20 mln PLN.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Polski Związek Piłki Nożnej zwraca się z prośbą o udzielenie w drodze uchwały Rady Ministrów RP poparcia dla Wnioskodawcy wyrażonego w deklaracji i gwarancji rządowych w zakresie:
- egzekwowania i ochrony praw;
- biletów i akredytacji;
- treści regulaminu sprzedaży biletów;
- wykorzystania elementów graficznych,

oraz:
- listu zaangażowania w sprawie interesu publicznego;
- listu potwierdzającego w sprawie zwolnienia z podatku w stosunku do osób fizycznych;
- listu potwierdzającego w sprawie; zwolnienia z podatku w stosunku do podmiotów;
- listu potwierdzającego w sprawie zwolnienia z podatku w stosunku do zawodników i klubów piłkarskich;
- listu potwierdzającego w sprawie wymiany walut;
- listu potwierdzającego w sprawie podatków bezpośrednich i pośrednich;
- listu potwierdzającego w sprawie rozpatrywania wniosków wizowych.

Ponadto PZPN zwraca się o podpisanie przez:
- ministra właściwego do spraw zdrowia: gwarancji rządowej w sprawie wymogów medycznych,
- ministra właściwego do spraw wewnętrznych: gwarancji rządowej w sprawie bezpieczeństwa i zabezpieczenia,
- ministra właściwego do spraw finansów: gwarancji Rządowej w sprawie odpraw celnych,
- dyrektora Polskiej Agencji Antydopingowej: gwarancji rządowej w sprawie antydopingu,
- prezesa Urzędu Patentowego RP: - gwarancji rządowej w sprawie praw własności intelektualnej oraz gwarancji rządowej w sprawie rejestracji praw własności intelektualnej,
- prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego: list zaangażowania w sprawie transportu lotniczego.

Treść określona przez UEFA (wraz z jej tłumaczeniem na język polski) w wersji uzgodnionej z właściwymi resortami będzie stanowić podstawę do przygotowania ostatecznej treści załączników do niniejszej uchwały.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJan Widera Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 lutego 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 02.03.2018
Rejestr zmian