Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID233
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z przyjęciem uchwały nr 8 Rady Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (M.P. poz. 260) jest konieczna aktualizacja zintegrowanych strategii rozwoju, w tym również strategii przyjętej uchwałą nr 163 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi. rolnictwa i rybactwa” na lata 2012-2020 (M.P poz. 839). Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa (SZRWRiR), wyznacza kierunki działań instytucji publicznych działających na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) ma na celu dostosowanie treści SZRWRiR do założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (SOR) oraz uwzględnienie nowych uwarunkowań rozwoju.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), będzie wyznaczała kierunki działań instytucji publicznych działających na rzecz rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa.

Zakres projektowanej uchwały obejmuje następujące obszary:

1. dostosowanie zakresu SZRWRiR do SOR w odniesieniu do diagnozy, wyzwań, pułapek rozwojowych i celów oraz włączenie w system realizacji Strategii projektów strategicznych i działań SOR;
2. uwzględnienie w SZRWRiR regulacji wynikających z przyjętej przez ONZ Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 (Agenda 2030) oraz sposobu realizacji jej celów w Polsce;
3. uwzględnienie najważniejszych zasad SOR - tj. podejścia selektywnego, zintegrowanego i zróżnicowanego terytorialnie; uwzględnienie zasad współpracy i partnerstwa, aktywności na forum międzynarodowym, mobilizacji krajowego kapitału, procesów demograficznych jako punktu odniesienia planowanych działań;
4. zweryfikowanie wskaźników monitorowania SZRWRiR względem przyjętych w SOR, ewentualnie rozszerzenie przyjętych wskaźników;
5. dostosowanie horyzontu czasowego do SOR. tj. utrzymanie podstawowego horyzontu do 2020 r. oraz rozszerzenie do 2030 r. w odniesieniu do najważniejszych postanowień SZRWRiR;
6. uwzględnienie w opisie kierunków  interwencji wymiaru terytorialnego, w szczególności zachowanie komplementarności z przygotowywaną aktualizacją Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRyszard Zarudzki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 15 października 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 16.10.2019
do góry