Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC135
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt zawiera rozwiązania adresowane zarówno do przedsiębiorców, jak i do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nie jest on ograniczony do określonej sfery działalności choć w większości zawiera propozycje odnoszące się do sfery związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Celem regulacji wprowadzanych bądź modyfikowanych niniejszą ustawą jest szeroko dalsze uszczelnienie systemu podatkowego. Projekt ma na celu również uproszczenie prawa podatkowego w wybranych obszarach.
Istotnym elementem projektu jest kompleksowe uregulowanie w podatku dochodowym skutków obrotu walutami wirtualnymi. Ze względu na specyfikę obrotu walutami wirtualnymi zasadne jest szczególne uregulowanie zasad opodatkowania dochodów osiąganych z tego tytułu, które ułatwią podatnikom prawidłowe rozliczanie się z dochodów osiąganych z obrotu walutami wirtualnymi.
Uszczelnienie systemu podatkowego realizowane będzie poprzez zmiany przepisów ogólnego prawa podatkowego (Ordynacji podatkowej) oraz przepisów ustaw regulujących pobór podatku u źródła (tj. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). W tym zakresie projekt wprowadza rozwiązania wdrażające do polskiego prawa podatkowego prawo Unii Europejskiej.
Proponowane zmiany w tym zakresie dotyczą:
1) częściowej implementacji dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (Dz. Urz. UE L 193 z 19.07.2016,  str. 1) w zakresie opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia do innego państwa aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu uregulowanego w art. 5 dyrektywy (tzw. exit tax);
2) częściową implementację ww. dyrektywy Rady 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. w zakresie ogólnej klauzuli przeciwdziałania unikaniu opodatkowania (GAAR);
3) wprowadzenie obowiązkowego ujawniania informacji o schematach podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules – MDR), co stanowi częściową transpozycję dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (Dz. Urz. UE L 139 z 05.06.2018 r., str. 1), zwanej dalej „dyrektywą MDR” oraz
4) zmiany w zakresie podatku u źródła (ang. withholding tax / WHT) w ramach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany w zakresie klauzuli ogólnej w związku z dyrektywą ATAD.
Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania oraz dyrektywa ATAD stanowią odpowiedź na dostrzegany problem agresywnego planowania podatkowego. Jest to zjawisko szkodliwe i niepożądane. Integracja gospodarek i rynków krajowych w ostatnich latach wzrosła w znacznym stopniu. Działania podatników, obserwowane, noszące znamiona agresywnej optymalizacji podatkowej, umożliwiają całkowite lub częściowe uniknięcie obciążeń podatkowych. Słabości krajowych systemów podatkowych tworzą możliwość erozji podstawy opodatkowania i przerzucenia zysków i są często wykorzystywane do planowania podatkowego przez korporacje wielonarodowe. Konsekwencje unikania opodatkowania wpływają negatywnie na poziom wpływów podatkowych do budżetów poszczególnych państw. Naruszają też zasady wolnego rynku i konkurencji poprzez uzyskiwanie korzyści podatkowych przez podmioty stosujące agresywne planowanie podatkowe w stosunku do podatników ponoszących ciężary z tytułu obowiązków podatkowych.
Globalizacja zjawiska całkowitego lub częściowego unikania opodatkowania zysku w kraju prowadzenia faktycznej działalności wymusza na rządach państw zwalczanie tego zjawiska. Świadczą o tym również działania podejmowane w ramach organizacji międzynarodowych (np. w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) czy w ramach Unii Europejskiej). Ogół tych prac wskazuje na potrzebę podjęcia nowych działań i wprowadzenia skuteczniejszych instrumentów potrzebnych do rozwiązania problemu agresywnego planowania podatkowego zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym.
Wprowadzenie obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych (MDR)
Ze względu na planowany pozytywny wpływ regulacji na ograniczenie podejmowanych przez podatników działań optymalizacyjnych skutkujących obniżeniem podstawy opodatkowania proponuje się żeby obowiązek ujawniania informacji o schematach podatkowych został wprowadzony do polskiego porządku prawnego z dniem 1 stycznia 2019 r. Takie rozwiązanie należy uznać za zgodne z dyrektywą MDR biorąc pod uwagę fakt, że analogiczne przepisy obowiązują od pewnego czasu w innych państwach członkowskich (np. w Irlandii i Wielkiej Brytanii), a preambuła samej dyrektywy MDR wskazuje na możliwość wprowadzania obowiązków raportowania wykraczających poza te wynikające z dyrektywy MDR.
Agresywna optymalizacja podatników umożliwia całkowite lub częściowe uniknięcie obciążeń podatkowych. Polskie organy podatkowe obecnie nie dysponują wystarczającymi instrumentami, pozwalającymi w szybki sposób identyfikować schematy podatkowe oraz podmioty z nich korzystające. Podstawowym źródłem informacji o podatkowych aspektach działalności gospodarczej podatników są deklaracje podatkowe. Jednak analiza danych pozyskiwanych z tych dokumentów nie wystarcza do szybkiej identyfikacji schematu podatkowego, w którym uczestniczy podatnik. Inne dostępne narzędzia takie jak kontrola podatkowa, wymiana informacji podatkowych pomiędzy państwami oraz wprowadzona w 2016 r. klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nie są wystarczające, aby w pełni zapobiec unikaniu opodatkowania przez podmioty stosujące schematy podatkowe.
Polska administracja skarbowa potrzebuje szybkiego dostępu do istotnych informacji dotyczących podejmowanych przez podatników działań w obszarze potencjalnie agresywnego planowania podatkowego. Tego rodzaju informacje są niezbędne w celu zidentyfikowania zagrożeń w obrębie prawa podatkowego, jakie stwarzają schematy podatkowe i podjęcia stosownych działań. Dostęp do właściwych informacji już na etapie opracowania schematów pozwala na poprawę szybkości reagowania i podejmowania kroków legislacyjnych lub regulacyjnych, w tym na skuteczniejszą ocenę ryzyka podatkowego i lepsze wykorzystanie przez administrację skarbową zasobów w celu ochrony dochodów budżetu państwa z podatków. Administracja podatkowa musi z kolei wdrożyć skuteczne procedury dla jak najlepszego wykorzystania informacji przekazywanych przez podatników. Wydatki związane z wdrożeniem tego typu rozwiązań mogą być skompensowane przez oszczędności zasobów z zastosowania szybszej i bardziej wydajnej identyfikacji pojawiających się schematów podatkowych.
OECD w 2015 roku przedstawiła raport Mandatory Disclosure Rules, Action 12 - 2015 Final Report OECD   w którym rekomendowanym działaniem, mającym na celu przeciwdziałanie praktykom nadużyć podatkowych, jest wprowadzenie przez państwa członkowskie zasad obowiązkowego ujawniania informacji.
Zmiany w zakresie podatku u źródła / WHT
Prawidłowy oraz sprawny pobór podatku u źródła pełni bardzo istotne i ważne dla gospodarki państwa i społeczeństwa funkcje. Rosnąca globalizacja oraz mobilność dochodów tzw. pasywnych (dywidendy, odsetki oraz należności licencyjne), które siłą rzeczy powodują chociażby trudności w prawidłowym ustaleniu rzeczywistego właściciela otrzymywanych należności, powodują potrzebę wprowadzenia w odpowiednim zakresie zmian dotyczących zasad poboru podatku u źródła. Bardzo istotnym celem zmian jest również usprawnienie procesu poboru oraz zwrotu przez organy podatkowego tego podatku, poprzez informatyzację procesu. Potrzeba uszczelnienia regulacji podatkowych związanych z przepływami finansowymi w zakresie dochodów pasywnych wynika także z dotychczasowej praktyki Krajowej Administracji Skarbowej. Jako istotne ograniczenia związane z egzekwowaniem należności podatkowych wskazuje się w szczególności istnienie struktur międzynarodowych, w których znacznie utrudnione jest ustalenie ostatecznego właściciela płatności, w stosunku do której zastosowano (przy wypłacie) preferencyjne zasady opodatkowania na poziomie Polski, oraz nadużycia związane z obowiązywaniem w Polsce dyrektyw unijnych przewidujących zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów pasywnych.
Podstawowym celem projektowanych zmian:
- w zakresie zmian dotyczących poboru podatku u źródła, jest sprawdzenie warunków (kryteriów) korzystania przez nierezydentów z preferencyjnego opodatkowania odsetek, dywidend, należności licencyjnych lub innych należności podlegających w Polsce preferencyjnemu opodatkowaniu podatkiem u źródła na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub zwolnień wynikających z przepisów implementujących rozwiązania dyrektyw unijnych, oraz zapobieganie nieprawidłowościom w rozliczaniu podatku u źródła, np. w sytuacji wypłaty odsetek dla podatnika, który nie spełnia kryterium beneficial owner,
- w zakresie doprecyzowania pojęcia rzeczywistego właściciela oraz klauzuli o unikaniu opodatkowania w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, celem jest dookreślenie tego pojęcia zgodnie z wytycznymi OECD gwarantując w ten sposób pewność prawa i gwarancje dla podatnika prawidłowego stosowania przepisów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

A. Blok regulacji upraszczających przepisy z zakresu podatków dochodowych
I. Do nowych rozwiązań przewidzianych w projekcie należą m.in.:
1) wprowadzenie zachęty do pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój poprzez zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego (notional interest deduction – NID)
Celem tego rozwiązania jest wyeliminowanie zróżnicowania poprzez wprowadzenie możliwości podwyższania kosztów uzyskania przychodów o odpowiednik kosztów finansowania dłużnego (mimo iż koszty te faktycznie nie zostały poniesione), tak jak w przypadku finansowania inwestycji kapitałem obcym (odsetki stanowią koszt uzyskania przychodów).
2) wprowadzenie szczególnych rozwiązań odnoszących się do nabywania przez podmioty gospodarcze pakietów wierzytelności
Z uwagi na brak możliwości rozpoznania strat związanych z wierzytelnościami w połączeniu z brakiem możliwości rozpoznania pełnej bazy kosztowej nabycia wierzytelności co może skutkować opodatkowaniem działalności polegającej na ich windykacji na efektywnym poziomie kilkudziesięciu procent, proponuje się wprowadzenie:
- przepisów pozwalających na rozpoznanie pełnej bazy kosztowej nabycia wierzytelności, przy utrzymaniu braku możliwości rozpoznania strat,
- zasady opodatkowania pakietu wierzytelności jako lepiej odzwierciedlającego ekonomiczny charakter tego typu transakcji niż w przypadku analizy pojedynczych wierzytelności wchodzących w jego skład.
3) wprowadzenie ulgi dla banków spółdzielczych dokonujących wpłat na System Ochrony Instytucjonalnej (IPS)
W związku z przysługującym bankom spółdzielczym uprawnieniem dotyczącym przynależności do  Systemu Ochrony Instytucjonalnej (IPS) i wnioskowanym przez to środowisko zaliczeniem do kosztów podatkowych wpłat dokonywanych przez te banki na IPS w projekcie przewiduje się wprowadzenie kompleksowego rozwiązania kwestii przynależności banków spółdzielczych do IPS.
4) wprowadzenie alternatywnego sposobu opodatkowania emisji euroobligacji
Docelowo projekt przewiduje zwolnienie od podatku odsetek i dyskonta, uzyskanych przez nierezydentów (zarówno podatników PIT i CIT) z obligacji emitowanych i dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o terminie wykupu nie krótszym niż 1 rok. Do tego czasu przewiduje się rozwiązanie przejściowe polegające na  możliwości wyboru przez emitentów obligacji alternatywnego sposobu opodatkowania dochodów z ww. tytułów. Propozycja opiera się na możliwości wyboru przez podatnika, będącego emitentem obligacji, klasycznej (dotychczasowej) formy opodatkowania tych dochodów (tj. podatkiem pobieranym u źródła od obligatariusza) albo proponowanej w projekcie – formy opodatkowania, której założeniem jest przejęcie obowiązku podatkowego w tym zakresie przez podatnika będącego emitentem.
5) uregulowanie w podatku dochodowym skutków obrotu walutami wirtualnymi
Proponuje się w podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczenie przychodów osiąganych z obrotu walutami wirtualnymi do przychodów z kapitałów pieniężnych, nawet wtedy, gdy osiągane będą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Do przychodów z obrotu walutami wirtualnymi nie będą zaliczane przychody podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług np. w zakresie wymiany walut wirtualnych i środków płatniczych i wymiany walut wirtualnych na inne waluty wirtualne. Opodatkowaniu będzie podlegał dochód, co oznacza, że uwzględniane będą wydatki związane z obrotem walutą wirtualną. W podatku dochodowym od osób prawnych przychody te stanowić będą zyski kapitałowe. Rozwiązania w obu ustawach będą analogiczne w zakresie zasad ustalania przychodów, kosztów oraz dochodów (strat).
Ponadto projekt przewiduje modyfikację funkcjonujących regulacji polegającą m.in na:
- wprowadzeniu, w katalogu zwolnień od podatku od osób prawnych, zwolnienia w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych przez Narodowy Bank Polski w związku z zadaniem ustawowym, które bank centralny realizuje w interesie publicznym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r., poz. 1373) w zakresie zarządzania rezerwami dewizowymi,
- poszerzeniu zakresu zwolnienia dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych (specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych),
- określeniu zasad opodatkowania dochodów z tytułu pożyczania papierów wartościowych (transakcje repo).
B. Przepisy uszczelniające system podatków dochodowych  
1. Implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego w zakresie opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia do innego państwa aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu uregulowanego w art. 5 dyrektywy (tzw. exit tax).
Aktualnie obowiązujące przepisy o podatku dochodowym nie przewidują opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych, w przypadku przeniesienia do innego państwa aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu. Sytuacja ta może być wykorzystywana przez niektórych podatników do unikania opodatkowania podatkiem dochodowym osiąganych w Polsce zysków kapitałowych.
Opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych ma na celu zagwarantowanie, że w przypadku przeniesienia przez podatnika krajowego lub zagranicznego aktywów lub rezydencji podatkowej poza polską jurysdykcję podatkową, Rzeczypospolita Polska będzie mogła opodatkować wartość ekonomiczną ewentualnych zysków kapitałowych osiągniętych na jej terytorium, chociaż zyski te nie zostały jeszcze zrealizowane w chwili dokonania zmiany jurysdykcji podatkowej. Projektowane rozwiązania przyczynią się zatem do uszczelnienia polskiego systemu podatkowego.
2. Zmiany w zakresie klauzuli ogólnej (GAAR).
Główne zmiany w tym zakresie dotyczą:
1) częściowej implementacji dyrektywy ATAD w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 6 dyrektywy ATAD),
2) wprowadzenia zmian wpływających na poprawę ekonomiki postępowań przeciwko unikaniu opodatkowania,
3) doprecyzowania roli Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jako organu podatkowego, w zakresie wykonywania zadań dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania,
4) stosowania środków ograniczających umowne korzyści, zawartych w ratyfikowanych konwencjach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
3. Wprowadzenie obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych (MDR)
Projektowane rozwiązanie przewiduje wdrożenie do polskiego systemu prawnego założeń dyrektywy MDR, którymi są m.in. raportowanie przez pośrednika (intermediary) z możliwością powołania się na tajemnicę zawodową oraz raportowanie do państwa rezydencji pośrednika lub podatnika (w zależności, który podmiot zobowiązany jest do zaraportowania) są zgodne z przepisami projektowanej ustawy.
Kolejnym etapem implementacji dyrektywy MDR będzie nowelizacja ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, która nastąpi w ramach odrębnego projektu.
Dyrektywa MDR daje państwom członkowskim pewnego rodzaju swobodę w kształtowaniu krajowych rozwiązań. Postanowienia dyrektywy MDR stanowią bowiem minimalny standard. W konsekwencji państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą określać dodatkowe obowiązki administracyjne, realizujące cele dyrektywy MDR, podlegające raportowaniu do organów podatkowych.
Rozwiązania projektowanej ustawy mają na celu szybki dostęp administracji podatkowych do informacji o potencjalnie agresywnym planowaniu lub nadużyciach związanych z planowaniem podatkowym oraz o promotorach i użytkownikach schematów podatkowych oraz zniechęcenie podatników i ich doradców do przygotowywania i stosowania schematów podatkowych.
Projektowane rozwiązania określą m.in.:
- definicję schematu podatkowego oraz jego cechy rozpoznawcze (hallmarks),
- krąg podmiotów obowiązanych do przekazywania informacji (promotor, korzystający, wspomagający),
- sposób i termin raportowania,
- zasady ochrony tajemnicy zawodowej,
- sankcje za niewypełnienie obowiązku.
Projektowane rozwiązanie przewiduje, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie nadawał indywidualne numery referencyjne schematom podatkowym, pozyskiwanym w wyniku raportowania. Zanonimizowane informacje o schematach podatkowych będą przechowywane w informatycznej bazie danych schematów podatkowych. Będą one dostępne dla organów podatkowych. Dodatkowo, zanonimizowane informacje o schematach będą częściowo udostępnione do publicznej wiadomości.
4. Zmiany w zakresie podatku u źródła / WHT
Projektowane zmiany dotyczą wyłącznie należności, których łączna wysokość wypłacanych dla tego samego podatnika w danym (zależnie od ustawy) roku podatkowym przekracza kwotę 2 000 000 zł, a zatem dotkną jedynie największych płatników. Jednocześnie rozwiązanie zakłada możliwość stosowania dotychczasowych zasad rozliczania podatku u źródła (tj. możliwość stosowania przez płatnika preferencyjnego opodatkowania podatkiem u źródła) w sytuacji przedłożenia przez płatnika organowi podatkowemu odpowiednich oświadczeń dotyczących posiadania wymaganych dokumentów oraz dochowania staranności w weryfikacji merytorycznych przesłanek dla danej preferencji podatkowej (obniżona stawka lub zwolnienie).
Płatnicy, którzy nie zdecydują się złożyć wymaganych oświadczeń, będą podlegali zmienionym zasadom rozliczania podatku z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarówno w odniesieniu do podatników niemających w Polsce miejsca zamieszkania (siedziby), tzw. nierezydentów, jak również – w przypadku niektórych dochodów i wypłat (np. dywidendy) – w stosunku do  podmiotów krajowych. Zmiany obejmują również przepisy regulujące obowiązki płatnika. Do wysokości kwoty 2 mln zł obowiązywać będą dotychczasowe zasady płatności (poboru) podatku u źródła. Z chwilą przekroczenia tej kwoty, płatnik, który nie złożył powyższych oświadczeń, zobowiązany będzie do poboru, obliczenia i wpłacenia podatku stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych lub ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym przypadku płatnik nie stosuje zwolnień wskazanych w tych ustawach oraz przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, z którymi Polska ma podpisaną umowę. W przypadku pobrania podatku przez płatnika, podatnik, jego pełnomocnik, oraz płatnik może wystąpić z wnioskiem o zwrot podatku do organu podatkowego. Generalnie, gdy okoliczności, stan faktyczny nie budzą wątpliwości, organ podatkowy zobowiązany będzie do zwrotu podatku niezwłocznie, nie później niż w terminie 6 miesięcy. W określonych sytuacjach, organ podatkowy będzie mógł przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, którego celem jest weryfikacja zasadności zwrotu podatku.
W projekcie założono jednocześnie uproszczenie w postaci możliwości stosowania dotychczasowych zasad rozliczania podatku u źródła (tj. możliwość stosowania przez płatnika preferencyjnego opodatkowania podatkiem u źródła, bez względu na kwotę dokonanych wypłat na rzecz jednego podatnika) w sytuacji wydania stosownego rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych dla danej grupy podmiotów lub czynności.
W zakresie podatku CIT, określono uproszczenie proceduralne w związku ze stosowaniem zwolnienia na podstawie przepisów dyrektyw unijnych. W tym przypadku, przepisy projektowanej ustawy przewidują wydanie przez organ podatkowy opinii o stosowaniu zwolnienia, która wydawana jest na okres 36 mc. i przede wszystkim po sprawdzeniu przez organy podatkowe warunków określonych w przepisie art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które implementowały dwie unijne dyrektywy. Uproszczenie w tym przypadku sprowadza się do możliwości stosowania zwolnienia od podatku na dotychczasowych zasadach (płatnik nie pobiera podatku), również w przypadku płatności których wysokość w danym roku podatkowym dla tego samego podatnika przekracza kwotę 2 000 000 zł. Gdy podatnik nie będzie w posiadaniu takiej opinii, zastosowanie znajdą nowe regulacje dotyczące wypłat ponad 2 mln należności.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuLeszek Skiba Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 września 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 06.11.2019
do góry