Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD438
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw POPRZEDNI TYTUŁ: Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba wprowadzenia projektowanych rozwiązań wynika z konieczności wdrożenia usprawnień oraz minimalizacji zidentyfikowanych ograniczeń w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych, a także w zakresie odbywania praktyk i nadawania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.
Potrzeba wprowadzenia projektowanych rozwiązań wynika również z konieczności wprowadzenia ułatwień w dostępie do informacji o istniejącym pokryciu planistycznym.
Zmiany w powyższym zakresie przyczynią się w szczególności do uproszczenia i przyspieszenia procesu prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych, a likwidacja szeregu barier będzie miała bezpośredni i pozytywny wpływ na usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z późn. zm.) proponuje się m.in:
1) zmianę regulacji dotyczących prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym m.in: ewidencji gruntów i budynków, bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000;
2) zmianę zasad sporządzania zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
3) uszczegółowienie zasad (i terminów) zgłaszania i wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania wyników prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
4) doprecyzowanie prawnych relacji pomiędzy wykonawcami prac geodezyjnych i prac kartograficznych a organami administracji geodezyjnej i kartograficznej;
5) zmianę zasad udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydawania licencji na udostępniane materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
6) uchylenie instytucji tzw. uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych i wprowadzenie obligatoryjnego opatrywania z urzędu klauzulą dokumentów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych;
7) zmianę zasad ustalania i pobierania opłat za materiały udostępniane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wprowadzenie opłaty ryczałtowej dla wykonawców prac geodezyjnych;
8) zniesienie obowiązku prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarach wyłączonych z tej ewidencji;
9) zmiany zakresu obowiązkowej koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz prowadzenia przez starostę narad koordynacyjnych;
10) rozszerzenie katalogu podmiotów objętych zwolnieniem z opłat za udostępnianie danych (lub usług) państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz katalogu danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępnianych nieodpłatnie;
11) umożliwienie organom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wymiany danych z terenów przygranicznych dla realizacji współpracy międzynarodowej w ramach podpisanych umów i udziału Polski w organizacjach międzynarodowych;
12) zmiany w procedurze ubiegania się i uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii;
13) umożliwienie wykorzystania danych i usług Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w systemach informatycznych państwa;
14) usystematyzowanie i jednoznaczne określenie pojęć z zakresu procesu inwestycyjnego wykorzystywanych w ustawie (między innymi wprowadzenie nowych definicji ustawowych);
15) zmiany o charakterze porządkującym i redakcyjnym.
Wprowadzenie powyższych propozycji będzie skutkować koniecznością dokonania dodatkowych zmian w celu zapewnienia spójności aktu prawnego (w tym załącznika do ustawy).
W ustawie z dnia 27 marca 2003  r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945,
z późn. zm.) proponuje się wprowadzenie obowiązku tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego wraz z określeniem ich minimalnego zakresu oraz z zamieszczeniem upoważnienia ustawowego do wydania przepisów wykonawczych uszczegóławiających zakres zbioru. Realizacja przepisów ustawy przyczyni się do powstania jednolitych w skali kraju zbiorów obrazujących zasięgi obowiązujących aktów planowania przestrzennego oraz powiązanych z nimi dokumentów (treści aktu poprzez łącze internetowe, rysunku w postaci rastra z nadanymi georeferencjami).
W związku z ww. propozycjami niezbędne będzie wprowadzenie zmian dostosowujących w:
1) ustawie z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
2) ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
3) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
4) ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
5) ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuArtur Soboń Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 15 października 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 21.10.2019
do góry