Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID194
Tytuł

Polityka Lekowa Państwa 2018-2022

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju konieczne jest określenie priorytetów oraz celów państwowej polityki lekowej, z uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia pacjentów w  skuteczne i  bezpieczne leki adekwatne dla potrzeb zdrowotnych, wzmocnienie roli i sukcesywnego rozwoju potencjału sektora farmaceutycznego w Polsce.
Polityka Lekowa Państwa odpowiada na postulaty różnych środowisk wzywających do stworzenia strategicznego dokumentu, który nakreśli ramy i kierunki rozwoju gospodarki lekowej w Polsce. Ostatni dokument polityki lekowej państwa obowiązywał w latach 2004-2008 i od tego czasu nie podlegał aktualizacji. Po latach prowadzenia reaktywnej polityki lekowej państwa, wynikającej z konieczności odpowiadania na pojawiające się zagrożenia i nieprawidłowości czy też wymogi Unii Europejskiej, konieczne było poddanie aktualnej sytuacji dogłębnej analizie w celu określenia kierunków rozwoju oraz podejmowanych działań.
Dokument odpowiada obszarom, gdzie zidentyfikowana została konieczność poprawy sytuacji: zapewnienia bezpiecznych i skutecznych leków, dostępnych w odpowiednim miejscu i czasie, stałej poprawa stanu zdrowia populacji, dzięki optymalizacji wydatków publicznych, zapewniających możliwie najszerszy dostęp do skutecznych, bezpiecznych i kosztowo-efektywnych terapii, zmniejszenia zapadalności na choroby zakaźne poprzez skuteczne działania profilaktyczne, wzmacniania i sukcesywnego rozwoju potencjału sektora farmaceutycznego w Polsce, uzyskiwania jak najlepszego efektu zdrowotnego poprzez racjonalizację leczenia farmakologicznego w oparciu o dowody naukowe i wytyczne kliniczne, skuteczny nadzór oraz efektywną współpracę lekarzy i farmaceutów oraz systematycznego podnoszenia efektywności systemu ochrony zdrowia w Polsce i osiągnięcia dodatkowych wyników zdrowotnych dzięki wykorzystaniu systemów informacyjnych.
Wytyczone cele odpowiadają zagrożeniom zdrowotnym Polski wynikającym z zachodzących przemian demograficznych i epidemiologicznych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Opracowany dokument wyznacza średnio- i długoterminowe cele stawiane uczestnikom i decydentom rynku farmaceutycznego oraz identyfikuje główne narzędzia ich osiągnięcia.
W każdym z omawianych obszarów dokument przedstawia opis aktualnej sytuacji, diagnozę problemów i charakterystykę kluczowych wyzwań. Wskazuje również cele, narzędzia ich osiągnięcia oraz określa sposoby pomiaru efektów. Struktura opracowania wpisuje się w obszary nakreślone przez Światową Organizację Zdrowia, obejmując jednak dodatkowe aspekty charakterystyczne dla naszego kraju.
Pacjenci powinni mieć zapewniony dostęp do produktów leczniczych o udowodnionej skuteczności, jakości i bezpieczeństwie stosowanych w zapobieganiu i leczeniu chorób w lecznictwie zamkniętym i otwartym. Jednocześnie zgodnie z zasadą gospodarności leki refundowane ze środków publicznych powinny spełniać warunek efektywności kosztowej, a ich finansowane mieścić się w ramach aktualnych możliwości budżetowych płatnika. Głównym przedmiotem dokumentu jest gospodarka lekami zapewniająca potrzeby pacjentów w Polsce.
Jednym z aspektów polityki lekowej jest wzrost dostępności, zmierzający do możliwie największego zaspokojenia potrzeb zdrowotnych pacjentów. Jest on osiągany z jednej strony poprzez systematyczne zwiększanie liczby kosztowo efektywnych leków finansowanych ze środków publicznych, spadek poziomu współpłacenia pacjenta, a z drugiej strony poprzez skrócenie czasu wejścia leków na rynek.
Polityka Lekowa Państwa powinna być wdrażana poprzez przyjmowane akty prawne i  realizowana przez właściwe organy władzy publicznej, tworzące odpowiednie warunki działania dla podmiotów gospodarczych oraz organizacji pacjentów. Cele polityki lekowej i stopień ich realizacji będą poddawane ocenie zarówno w zakresie wpływu na zdrowie populacji jak i oddziaływania na gospodarkę.

Jednocześnie proponowane narzędzia i rozwiązania mają służyć realizacji dziesięć priorytetowych celów szczegółowych:
- poprawy efektywności wykorzystania środków publicznych w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu zdrowotnego;
- systematycznego poszerzania katalogu terapii o udowodnionej skuteczności w ramach realizowanego budżetu;
- poprawy zasadności angażowania środków publicznych w finansowanie poszczególnych technologii medycznych oraz świadczeń opieki zdrowotnej;
- systematycznego zmniejszania udziału pacjenta w finansowaniu leków refundowanych;
- zapewniania stabilnego finansowania leków refundowanych;
- poprawy poziomu innowacyjności sektora farmaceutycznego w Polsce;
- zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności dostaw leków dzięki większemu udziałowi w rynku leków wytwarzanych przez przemysł farmaceutyczny w Polsce z uwzględnieniem leków biorównoważnych;
- zwiększenia eksportu produktów leczniczych, co umożliwi redukcję deficytu w handlu zagranicznym lekami;
- poprawy ordynacji  lekarskiej  i pielęgniarskiej w celu osiągania coraz lepszych efektów leczenia;
- rozszerzenia dostępu do szczepień ochronnych w celu zmniejszenia zapadalności na choroby zakaźne.

Dokument ma charakter strategiczny i bezpośrednio nie wprowadza żadnych rozwiązań prawnych ani nie powoduje skutków finansowych. Zawiera on analizę sytuacji wraz ze wskazaniem narzędzi, które w czasie obowiązywania Polityki Lekowej Państwa mogą zostać w miarę podejmowanych kolejnych decyzji zastosowane wdrażane w ramach odrębnych procesów legislacyjnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Czech Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 18 września 2018 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 30.10.2018
Rejestr zmian