Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD495
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Plan rozwoju krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej przewiduje pozyskiwanie nowych lokalizacji na terenie województwa  małopolskiego i świętokrzyskiego w celu uzyskania efektu zrównoważonego wpływu strefy na obszary będące w zasięgu jej działania.
Objęcie nowych terenów instrumentem sse zwiększa szanse realizacji nowych inwestycji, a tym samym rozwoju eksportu i zmniejszenia bezrobocia, co sprzyja rozwojowi gospodarczemu regionu właściwego dla niniejszej zmiany granic.
Potrzebę włączenia nowych terenów zgłosiły władze lokalne właściwe dla położenia włączanych terenów i pozytywnie zaopiniował zarząd województwa małopolskiego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia przewiduje:
- objęcie instrumentem sse nowych obszarów o łącznej powierzchni 73,9825 ha,
- wyłączenie 7,6671 ha
- korektę zmniejszającą powierzchnię o 0,3629 ha gruntów.
Tereny publiczne włączane do sse położone są w gminach: Niepołomice, Nowe Brzesko, Szczurowa i Babice, a grunty wyłączane w gminie Oświęcim.
Po ww. zmianach powierzchnia krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej zwiększy się i wyniesie 1015,6129 ha.
Projektowana regulacja będzie sprzyjać rozwojowi społeczno-ekonomicznemu regionów właściwych dla terenów włączanych do krakowskiej sse. Objęcie nowych terenów statusem strefy stworzy bowiem warunki do realizacji nowych inwestycji, w wyniku których w perspektywie kilku najbliższych lat może powstać ok. 4063 nowych miejsc pracy, przy nakładach wynoszących ok. 577,72 mln zł. Liczbę miejsc pracy i wartość inwestycji oszacowano na podstawie wyników strefy krakowskiej na koniec 2017 r. w przeliczeniu na 1 ha zagospodarowanej powierzchni.
Nowe inwestycje, tworząc nowe miejsca pracy zapewnią dochody pracownikom zatrudnionym w zakładach powstałych w wyniku objęcia nowych terenów instrumentem sse, co wpłynie pozytywnie na sytuację rodzin, obywateli i gospodarstw domowych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych.
Wynagrodzenia pracowników, którzy zostaną zatrudnieni w zakładach powstałych na włączanych terenach stanowiły podstawę do oszacowania wpływu regulacji na sektor finansów publicznych (wpływów z tytułu PIT do budżetu państwa i budżetów jst, wpływów do NFZ i ZUS) oraz funkcjonowanie przedsiębiorców i obywateli (koszty zatrudnienia i dochody netto pracowników). Jako dochody jst (gmin) wykazano także wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, ale jednocześnie podatek ten ujęto jako koszt przedsiębiorców inwestujących na włączanym terenie. Korzyścią dla takich przedsiębiorców wynikającą ze skorzystania z instrumentu specjalnych stref ekonomicznych jest pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku dochodowego. Szacowana maksymalna pomoc publiczna, jaka może być udzielona z tytułu ww. kosztów inwestycji wynosi 259,97 mln zł. Oszacowano ją na poziomie 45% prognozowanych nakładów inwestycyjnych, ponieważ zgodnie z mapą pomocy regionalnej tyle wynosi intensywności pomocy dla średnich przedsiębiorców w województwie małopolskim. Szacunki obejmują okres do końca 2026 r., a więc zakończenia działalności specjalnych stref ekonomicznych.
Projekt nie przewiduje wydatków z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w formie zwolnienia podatkowego nie jest ujmowana w szacunkach wpływu regulacji na sektor finansów publicznych z uwagi na przyjęcie założenia, że bez instrumentu stref nie zrealizowano by nowych inwestycji i nie byłyby wygenerowane żadne dodatkowe przychody podatkowe po stronie tego sektora.
W corocznej informacji o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych prezentowane są dane zbiorcze dotyczące efektów funkcjonowania stref, opracowane na podstawie sprawozdań kwartalnych z działalności każdej strefy. Stosowane mierniki efektów to stopień wykorzystania terenu strefy pod działalność gospodarczą prowadzoną w oparciu o zezwolenie oraz osiągnięty poziom zatrudnienia i nakładów inwestycyjnych na 1 ha zagospodarowanej inwestycyjnie powierzchni.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Kościński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 10 czerwca 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 18.06.2019
do góry