Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD483
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wieloletnia praktyka stosowania PKWiU 2008 (wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293, z późn. zm.) pokazała, że oparty na niej istniejący w Polsce system stawek podatku VAT jest rozbudowany i skomplikowany, co powoduje znaczne utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym problemy z koniecznością dokonania przez podatnika prawidłowego przyporządkowania towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, co wiąże się ze stosowaniem właściwych stawek podatku.
Stosowanie PKWiU 2008 nie dotyczy jednak jedynie stawek podatku VAT – na tym systemie opiera się również np. krajowy system odwróconego obciążenia (reverse charge), instytucja odpowiedzialności solidarnej czy też system ryczałtowy dla rolników. Również inne przepisy w zakresie VAT posługują się PKWiU 2008 – np. niektóre przepisy dotyczące obowiązku podatkowego, stawki 0%, procedury szczególnej dla dostaw dzieł sztuki czy zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących.
Obecny system określania zakresu stawek obniżonych VAT przy pomocy PKWiU 2008 jest systemem nieefektywnym,  nie zapewnia również  ochrony dla podatników w zakresie stosowania przez nich przepisów VAT opartych na PKWiU 2008 (z uwagi na brak wiążącej mocy opinii klasyfikacyjnych w zakresie PKWiU wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny). Zważywszy na powyższe problemy oraz czasowy, określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z późn. zm.), charakter stosowania tej klasyfikacji na potrzeby podatku VAT (tj. do 31 grudnia 2018 r.) niezbędne jest dokonanie zmiany  sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT oraz zapewnienie większej ochrony podatników.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt przewiduje:
1) Zmianę sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz: Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług.
Powyższe wiąże się z wprowadzeniem do przepisów w zakresie VAT nowej matrycy stawek VAT, której projektowana konstrukcja ma na celu uproszczenie systemu stawek VAT, w tym zapewnienie prostoty i przejrzystości w stosowaniu tych stawek.
2) Wprowadzenie instytucji wiążącej informacji stawkowej (WIS) – jako instrumentu zapewniającego podatnikom pewność co do prawidłowości opodatkowania podatkiem VAT realizowanych transakcji. W tym zakresie projektowane przepisy określą procedurę wydawania WIS oraz będą przewidywały stosowną ochronę dla podatników posługujących się WIS.
3) Zmiany pozostałych regulacji w ustawie o VAT obecnie opierających się na PKWiU 2008, będące efektem stosowania nowego sposobu identyfikowania towarów i usług, jak również pewnej racjonalizacji ich zakresu, przede wszystkim: w systemie ryczałtowym dla rolników, w zakresie systemu odwróconego obciążenia (reverse charge) oraz odpowiedzialności solidarnej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuFilip Świtała Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 marca 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 20.03.2019
Rejestr zmian