Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD579
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej  i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Nowelizacja związana jest przede wszystkim z koniecznością dostosowania rozporządzenia do zmienionego brzmienia art. 32 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępianiu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przepisy nowelizowanego rozporządzenia zostaną dostosowane do zmienionej delegacji ustawowej wprowadzającej inny zakres rozporządzenia. Zmiany w projekcie będą polegały w szczególności na:
- określeniu sposobu udostępniania aplikacji SHRIMP przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Sposób udostępniania aplikacji oraz wyznaczone terminy nie ulegną znacznym zmianom w porównaniu  z obowiązującymi na mocy dotychczasowego rozporządzenia.
- usunięciu zapisów dotyczących wykazu podmiotów zobowiązanych do przekazywania, z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP, sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej albo informacji o nieudzieleniu takiej pomocy w danym okresie sprawozdawczym.
- wprowadzeniu przepisów dotyczących udzielania przez użytkowników głównych (zgłoszonych do obsługi aplikacji przez podmiot udzielający pomocy) dostępu do aplikacji SHRIMP kolejnym osobom (użytkownikom podrzędnym) oraz określeniu zakresu danych dotyczących użytkowników podrzędnych, jakie przekazują w aplikacji SHRIMP użytkownicy główni.
- wprowadzeniu niewielkich zmian we wzorze formularza zgłoszeniowego podmiotu udzielającego pomocy, w zakresie pola zawierającego imię i nazwisko (zostaną rozdzielone na dwa pola) oraz stanowiska – zostanie zamienione na komórkę organizacyjną.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuPrezes UOKiK
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Niechciał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMPrezes UOKiK
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 24.10.2019
do góry