Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD482
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu dokumentów publicznych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wykonanie upoważnienia zawartego w art. 6 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. poz. …), zobowiązującego Radę Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia wykazu dokumentów publicznych drugiej i trzeciej kategorii.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Ustawa o dokumentach publicznych kategoryzuje dokumenty publiczne ze względu na ich znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Dokumenty należące do kategorii pierwszej wymienione zostały w ustawie, natomiast dokumenty należące do kategorii drugiej i trzeciej kategorii scharakteryzowano (art. 5 ust. 3 i 4) – pozostawiając Radzie Ministrów określenie katalogu tych dokumentów, w drodze rozporządzenia. Projekt rozporządzenia wymienia dokumenty drugiej i trzeciej kategorii, zgodnie z przyjętą w ustawie klasyfikacją.  

Do kategorii drugiej zaliczono dokumenty publiczne istotne ze względu na bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, w tym dotyczące broni, międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych, potwierdzające wykształcenie wyższe i specjalistyczne oraz świadectwa dojrzałości. Do kategorii trzeciej będą należały pozostałe dokumenty publiczne, mające wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, w tym koncesje, pozwolenia, licencje, zaświadczenia, świadectwa i certyfikaty związane z bezpieczeństwem transportu, dokumentu potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, legitymacje szkolne i studenckie oraz dokumenty uprawniające do różnego rodzaju ulg.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Majewski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.07.2019
do góry