Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD414
Tytuł

Projekt ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz. U. z 2017 r. poz. 1971) objęła swoim zakresem grupę emerytów i rencistów oraz wdowy, wdowców i sieroty mających ustalone prawo do renty rodzinnej po zmarłych emerytach i rencistach. W momencie wprowadzenia tej ustawy, z uwagi na złożoność obowiązujących w przedsiębiorstwach górniczych określeń i interpretacji dotyczących „innych osób uprawnionych nie będących pracownikami”, nie wprowadzono w ustawie do katalogu osób uprawnionych innych grup, które na podstawie obowiązujących w przedsiębiorstwach górniczych przepisów prawa pracy, były uprawnione do bezpłatnego węgla.
W trakcie realizacji ustawy coraz liczniej z postulatami o przyznanie prawa do rekompensaty zaczęły występować grupy pominięte w wyżej wymienionej ustawie, które, tak jak emeryci i renciści, utracili prawo do bezpłatnego węgla, poprzez jednostronne wypowiedzenie przez pracodawcę układów zbiorowych pracy lub zawarcie porozumień pomiędzy stronami tych układów tj. stroną społeczną oraz pracodawcą. W sprawie prawa do rekompensaty z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla dla „innych osób uprawnionych niebędących pracownikami”, interwencje składały nie tylko osoby bezpośrednio zainteresowane otrzymaniem rekompensaty, ale także posłowie, senatorowie, czy też przedstawiciele związków zawodowych.
W Ministerstwie Energii została przeprowadzona analiza obowiązujących w przedsiębiorstwach górniczych układów zbiorowych pracy, porozumień lub innych regulacji. Jej efektem było przygotowanie niniejszego projektu ustawy, który wprowadza nową listę osób uprawnionych do świadczenia rekompensacyjnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponowanym rozwiązaniem jest wypłacenie z budżetu państwa świadczenia rekompensacyjnego z tytułu trwałej utraty prawa do bezpłatnego węgla, w zamian za utracone korzyści spowodowane nieotrzymywaniem deputatu węglowego bądź ekwiwalentu pieniężnego.
Przedkładany projekt ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego, ma za zadanie częściowo wyrównać straty finansowe poniesione przez osoby, które otrzymywały bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie, na podstawie wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy i utraciły je trwale wskutek wypowiedzenia układów zbiorowych pracy i porozumień z nimi związanych w tym zakresie.
Wprowadzenie ustawy będzie miało wpływ na zmniejszenie napięć w środowisku górniczym oraz na przywrócenie u zainteresowanych poczucia równego traktowania w zakresie uprawnienia do otrzymania rekompensaty z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuME
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuGrzegorz Tobiszowski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMME
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Minsitrów przyjęła 18 października 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 06.11.2018
Rejestr zmian