BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r25155016074,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-czesciowego-podzialu-rezerwy-celowej-na.html
2020-10-23, 13:42
Numer projektuID41
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2016 r.

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W ustawie budżetowej na rok 2016[1] w rezerwie celowej pn. „Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2015 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (w tym na niektóre skutki przechodzące z 2015 r.)”[2], zaplanowane zostały środki w wysokości 24 809 tys. zł z pochodnymi, tj. 20 728 tys. zł bez pochodnych. W ramach powyższej kwoty na sfinansowanie w 2016 roku zwiększeń wynagrodzeń wynikających ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych zaplanowana została kwota 2 394 tys. zł z pochodnymi, tj. 2 000 tys. zł bez pochodnych[3]. Projekt uchwały zakłada rozdysponowanie kwoty 1 186 513 zł bez pochodnych, tj. ok. 1 420 019 zł wraz z pochodnymi, biorąc pod uwagę zarówno konieczność racjonalnego wydatkowania środków budżetowych, jak i konieczność zapewnienia realizacji priorytetowych zadań państwa, do których należą:

- realizacja Narodowego Programu Mieszkaniowego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa,

- nowe zadania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w szczególności z zakresu nadzoru nad podległymi jednostkami oraz nad nowymi inwestycjami muzealnymi, a także zadania wynikające z utworzenia krajowego rejestru utraconych dóbr kultury,

- wdrożenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz realizacja zadań wynikających z ustawy z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmienianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 585),

- zapewnienie obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej w Ministerstwie Rozwoju,

- wzmocnienie zdolności instytucjonalnych Ministerstwa Energii jako podmiotu kształtującego politykę w zakresie energii oraz zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne, zachowanie węgla jako źródła energii oraz zapewnienie dostaw gazu i ropy,

- wsparcie realizacji ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz Kompleksowego Programu Demograficznego (Dz. U. poz. 195),

- wsparcie realizacji zadań związanych z rozwojem systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD PUW) oraz Centralnej Aplikacji Raportującej (CAR), przeznaczonych dla szeroko pojętej administracji publicznej,

- zwalczanie najgroźniejszej przestępczości gospodarczej, najpoważniejszej przestępczości korupcyjnej, przestępczości o charakterze terrorystycznym i cyberprzestępczości zorganizowanej, a także prowadzenie postępowania w sprawie katastrofy smoleńskiej − przez jednostki prokuratury.

 

[1] Ustawa budżetowa na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 278).

[2] Załącznik nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2016 „Wydatki budżetu państwa na rok 2016”, część 83 – Rezerwy celowe, poz. 19,

[3] Zgodnie z art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy budżetowej na rok 2016 oraz w związku z art. 10 pkt 1 ustawy
z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 2030, z późn. zm.).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przedmiotowy projekt uchwały zakłada rozdysponowanie części środków finansowych ujętych w ww. rezerwie celowej na wsparcie realizacji zadań wymienionych w pkt 1.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMinister - członek RM, Szef KPRM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDobrosław Dowiat-Urbański Szef Służby Cywilnej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMinister - członek RM, Szef KPRM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 października 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.11.2019
Rejestr zmian