Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD117
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba podjęcia prac legislacyjnych wynika z postulowanej przez MF konieczności zwiększenia przejrzystości oraz efektywności wymiany informacji w sprawach podatkowych (zgodnie ze standardami OECD) oraz możliwości pozyskiwania przez organy administracji podatkowej informacji o udziałowcach spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych dysponujących akcjami na okaziciela. Konstrukcja akcji na okaziciela w spółkach niepublicznych powoduje, że Polska jest zaliczana do grupy państw wysokiego ryzyka, które nie gwarantują wymiany informacji podatkowych  o posiadaczach akcji na okaziciela z powodu braku możliwości ich identyfikacji. Brak takich możliwości może zaś prowadzić do nadużyć np. związanych z procederem prania brudnych pieniędzy.
Proponowane rozwiązania będą stanowić - w zakresie akcji - odpowiedniki obowiązujących regulacji dopuszczających fakultatywną dematerializacje obligacji (art. 6 ust. 2 pkt 7 ustawy o obligacjach), bankowych papierów wartościowych (art. 90 ust. 4  ustawy - Prawo bankowe) oraz niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych (art. 123 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych).

 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Wprowadzenie obligatoryjnej dematerializacji (zmiany formy akcji z papierowej na zapis w systemie teleinformatycznym) akcji imiennych oraz akcji na okaziciela spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych, które nie podlegają obowiązkowej dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
2. Stworzenie rejestru akcjonariuszy, w którym ujawniane będzie przysługiwanie praw z akcji niemających formy dokumentu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuŁukasz Piebiak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 11 czerwca 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 18.06.2019
do góry