Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID40
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przystąpienia Ministra Rozwoju do międzynarodowego stowarzyszenia o celach niezarobkowych Open Peppol

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem uchwały jest wyrażenie przez Radę Ministrów zgody w sprawie przystąpienia Ministra Rozwoju do międzynarodowego stowarzyszenia o celach niezarobkowych OpenPEPPOL i reprezentowanie w nim Polski.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Międzynarodowe stowarzyszenie o celach niezarobkowych OpenPEPPOL z siedzibą w Brukseli (OpenPEPPOL AISBL), zwane dalej „OpenPEPPOL”, zawiązane zgodnie z prawem belgijskim, działa na podstawie statutu z dnia 30 stycznia 2013 r.

W świetle art. 4 ww. statutu OpenPEPPOL, podstawowym jego celem jest zapewnienie europejskim przedsiębiorcom komunikacji elektronicznej z europejskimi instytucjami rządowymi w ramach prowadzonych przez nie procesów zamówień publicznych, co ma przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności, sprzyjania rozwoju nowych i innowacyjnych usług teleinformatycznych, zapewnienia lepszej jakości wydatkowania środków publicznych oraz ułatwienia dostępu do rynku przedsiębiorcom, w tym w szczególności z sektora MSP. Cele te osiągane są m.in. poprzez promowanie wykorzystania wypracowanych, jednolitych technologicznych standardów i specyfikacji dla elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy przedsiębiorcami z różnych państw a zamawiającymi instytucjami w procesie ubiegania się o realizację i realizacji zamówień publicznych. Dodatkowo OpenPEPPOL wspiera i upowszechnia wykorzystywanie elektronicznych narzędzi również w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami poza obszarem zamówień publicznych.

Sieć OpenPEPPOL składa się z instytucji rządowych i podmiotów prywatnych, w tym znacznej ilości przedsiębiorców. OpenPEPPOL powstało w celu rozwijania i utrzymania dorobku wielkoskalowego projektu (Large Scale Project), realizowanego pod patronatem Komisji Europejskiej. Dorobkiem projektu jest stworzenie standardów i infrastruktury teleinformatycznej do wymiany dokumentów elektronicznych związanych z uczestnictwem w przetargach i zamówieniach publicznych w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Przystąpienie Ministra Rozwoju do OpenPEPPOL w charakterze Władzy Krajowej (National PEPPOL Authority)  przyczyni się do realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 14/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, za którego koordynację odpowiada  Minister Rozwoju - działanie dotyczy obszaru Paperless Poland (elektroniczny obieg dokumentów w administracji i gospodarce).

Uzyskanie przez Ministra Rozwoju statusu Władzy Krajowej  stworzy możliwość określania krajowej polityki w zakresie działania sieci OpenPEPPOL w Rzeczpospolitej Polskiej.

Coroczna składka za członkostwo w stowarzyszeniu wynosi 10 tysięcy euro. Składka za rok 2016 została zabezpieczona w Planie Rzeczowo-Finansowym Ministerstwa Rozwoju.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Kościński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 26.02.2018
do góry