Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD116
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Proponowany projekt ustawy ma na celu:
1) zagwarantowanie odpowiedniego poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w szpitalach, jako warunek zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu zdrowotnego w Rzeczpospolitej Polskiej;
2) zagwarantowanie ciągłości i stabilności finansowania podmiotom leczniczym istotnym z punktu widzenia zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej przy równoczesnym pozostawieniu możliwości dostępu do środków publicznych pozostałym podmiotom;
3) zoptymalizowanie liczby oddziałów specjalistycznych;
4) uelastycznienie zarządzania szpitalem oraz optymalizacja struktury kosztów leczenia;
5) poprawę dostępu dla pacjentów do świadczeń specjalistycznych w zakresie leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jak również poprawa jakości opieki nad pacjentem, dzięki zwiększeniu koordynacji opieki szpitalnej i ambulatoryjnej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana ustawa wprowadza do systemu opieki zdrowotnej nową instytucję prawną w postaci podstawowego zabezpieczenia świadczeń specjalistycznych, zwanego dalej „PZŚS”, które powinno być główną formą zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zawieranie umów na udzielanie tych świadczeń opieki zdrowotnej na dotychczasowych zasadach, a więc w drodze konkursów ofert lub rokowań, powinno pozostać jedynie jako rozwiązanie o charakterze subsydiarnym.
W ramach PZŚS zostanie wyodrębnionych sześć poziomów zabezpieczenia, począwszy od poziomu lokalnego, aż po poziom świadczeń udzielanych przez podmioty lecznicze będące instytutami badawczymi. Podmioty mogące udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w ramach PZŚS zostaną przyporządkowani do jednego z poziomów zabezpieczenia, w zależności od stopnia i rodzaju specjalizacji.
Świadczeniodawca zakwalifikowany do danego poziomu będzie miał zagwarantowaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, w ramach PZŚS, którego szczegółowy zakres będzie uzależniony od jego potencjału.         
W zakresie świadczeń objętych umową w ramach PZŚS przyjęta zostanie nowa forma rozliczenia kosztów udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, w postaci ryczałtu na dany rok.
Obok świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego zawieranie umów i ich rozliczanie na zasadach PZŚS obejmie także specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne udzielane w przychodniach przyszpitalnych, odpowiadających profilom świadczeń szpitalnych zakontraktowanych przez dany podmiot w ramach PZŚS, co przyczyni się do poprawy jakości opieki nad pacjentem przez zwiększony stopień koordynacji i integracji tej opieki.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Gryza Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 lutego 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.03.2017
do góry