Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD114
Tytuł

Projekt ustawy o spółdzielniach rolników

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wyjątkowo duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych w Polsce na tle Unii Europejskiej skutkuje dużym rozproszeniem podaży oferowanej na poziomie tych gospodarstw. W związku z dynamicznie postępującym procesem konsolidacji popytu na produkty rolne na poziomie odbiorców (handel detaliczny, przetwórstwo rolno-spożywcze) w przypadku wielu sektorów produkcji rolnej mamy do czynienia z rosnącymi dysproporcjami pomiędzy skalą podaży oferowanej przez pojedynczego dostawcę (producenta) a skalą popytu reprezentowanego przez pojedynczego odbiorcę. Sytuacja taka sprzyja umocnieniu pozycji negocjacyjnej odbiorców oraz stosowaniu przez nich skutecznej presji na obniżenie cen oferowanych producentom, czego efektem jest sprzedaż produktów rolnych po cenach niższych niż koszty ich wytworzenia. Jednocześnie pojawia się nieprzewidywalność i niepewność co do możliwości zbytu produktów przez rolników funkcjonujących indywidualnie, także ze względu na konieczność sprostania specyficznym wymaganiom jakościowym i wolumenowym. Sposobem na wzmacnianie pozycji na rynku oraz niwelowanie zagrożeń, jakie przynosi coraz bardziej wymagający rynek, jest tworzenie przez rolników wspólnych struktur gospodarczych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem uregulowania jest stworzenie zachęt do powoływania przez rolników podmiotów funkcjonujących w oparciu o zasady wynikające z prawa spółdzielczego, a także lepszych warunków ekonomicznych do działania dla podmiotów zrzeszających rolników, funkcjonujących obecnie jako spółdzielnie lub inne osoby prawne. Należy bowiem zauważyć, że spółdzielnie działające na obszarach wiejskich są znaczącą częścią życia społeczno-gospodarczego swoich środowisk. Poza potencjałem gospodarczym, reprezentują potencjał społeczny, demokratyczne zasady postępowania wewnątrzspółdzielczego oraz przedkładanie potrzeb społecznych swoich członków nad maksymalizacją zysku. Są znaczącą częścią gospodarki społecznej. Spółdzielczość jako forma zbiorowej zaradności lokalnych społeczności stwarza realne szanse na aktywność gospodarczą i społeczną, w szczególności na terenach wiejskich, a podstawowe elementy spółdzielczego gospodarowania są całkowicie zgodne ze strukturą i funkcjonowaniem gospodarki rynkowej. Chodzi tu o takie aspekty, jak: wolność i samodzielność gospodarowania, prywatny charakter własności, uruchamianie bodźców związanych z zyskiem. Ponadto spółdzielczość wnosi do gospodarki rynkowej czynniki poprawiające funkcjonowanie rynku, takie jak: aktywizowanie zdrowej konkurencji czy wzmacnianie pozycji rynkowej podmiotów o relatywnie niższym potencjale ekonomicznym poprzez stwarzanie im możliwości szerszego uczestniczenia w obrocie gospodarczym. Własne organizacje gospodarcze pomagają rolnikom w dostosowaniu produkcji do potrzeb klientów, zdobyciu rynków zbytu, obniżeniu kosztów produkcji, a w efekcie osiągnięciu lepszych efektów ekonomicznych. Dzięki właściwemu zorganizowaniu się i dostosowaniu produkcji do wymagań odbiorcy pod względem jakości, ilości i asortymentu, rolnicy zrzeszeni w spółdzielniach rolników są w stanie sprostać wyzwaniom gospodarki rynkowej, przez budowę silnej pozycji wśród uczestników rynku produktów rolnych oraz porządkowanie relacji w całym łańcuchu żywnościowym, jak również przeciwdziałać spekulacjom na rynkach rolnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Bogucki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 lutego 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.03.2017
do góry