BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2479,Projekt-ustawy-Przepisy-wprowadzajace-ustawe-o-Krajowym-Osrodku-Wsparcia-Rolnict.html
2020-10-29, 03:57
Numer projektuUD113
Tytuł

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
Poprzedni tytuł: Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obecna struktura instytucjonalnego wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich, oparta w szczególności na działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) nie zapewnia efektywnej realizacji koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Konieczne jest w tym kontekście podjęcie działań dotyczących optymalizacji funkcjonowania tych agencji i innych jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez zmianę ich organizacji w celu lepszego wykorzystania zasobów i przyspieszenia realizacji zadań, poprawy współpracy i przepływu informacji dotyczących podmiotów działających w rolnictwie oraz udzielonej pomocy, a także zmniejszenia kosztów funkcjonowania instytucjonalnej obsługi rolnictwa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Postulowaną formą legislacyjną realizacji przedmiotowego zadania jest przygotowanie pakietu legislacyjnego opartego na dwóch ustawach:
- ustawie o charakterze ustrojowym, regulującej ustrój i zasady funkcjonowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
- ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.
Celem projektowanych przepisów jest utworzenie Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w miejsce ANR i ARR oraz ograniczenie liczby funkcjonujących w Polsce agencji płatniczych w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) z dwóch (ARiMR i ARR) do jednej (ARiMR). Należy podkreślić, że projektowane rozwiązania wpisują się w treść art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008, zgodnie z którym każde państwo członkowskie, uwzględniając swoje przepisy konstytucyjne, ogranicza liczbę akredytowanych agencji płatniczych do nie więcej niż jednej na poziomie krajowym lub, w przypadku gdy ma to zastosowanie, jednej na region. W drodze odstępstwa państwa członkowskie mogą zachować liczbę agencji płatniczych, które otrzymały akredytację przed dniem 20 grudnia 2013 r. Na bazie tego odstępstwa w Polsce akredytowanymi agencjami płatniczymi realizującymi wypłaty ze środków WPR są obecnie ARiMR oraz ARR. Przedmiotowy projekt zakłada ograniczenie liczby funkcjonujących w Polsce agencji płatniczych z dwóch do jednej (tylko ARiMR), co zapewnić ma w szczególności większą przejrzystość krajowych systemów kontroli oraz zmniejszenie obciążeń organizacyjnych związanych z administracją i audytem.
Aby osiągnąć zakładane cele konieczne jest dokonanie zmian w wielu ustawach, które regulują zadania wykonywane obecnie przez ARiMR, ANR i ARR, w celu przyporządkowania określonych zadań odpowiednio Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa albo ARiMR.
Ponadto konieczne jest wprowadzenie szeregu regulacji przejściowych i dostosowujących, które oprócz utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, będą regulować w szczególności skutki proponowanych zmian w zakresie dotyczącym pracowników znoszonych agencji, praw i obowiązków tych agencji, w tym ich mienia, postępowań administracyjnych prowadzonych przez organy funkcjonujące w strukturze tych agencji oraz postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych, w których stroną lub uczestnikiem są te agencje albo organy funkcjonujące w ich strukturach. Postuluje się również powołanie na mocy projektowanej ustawy pełnomocnika w celu sprawnego przeprowadzenia powyższych zmian, który byłby wyposażony w kompetencje w szczególności w zakresie:
- ustalenia praw i obowiązków, które miałyby zostać przejęte w związku z przejęciem zadań przez ARiMR oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
- zaoferowania wybranym pracownikom warunków pracy i płacy w ramach zatrudnienia w ARiMR lub odpowiednio w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuZbigniew Babalski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 17 stycznia 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.02.2017
Rejestr zmian