BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2478,Projekt-ustawy-o-Krajowym-Osrodku-Wsparcia-Rolnictwa-Poprzedni-tytul-Projekt-ust.html
2020-10-23, 13:49
Numer projektuUD112
Tytuł

Projekt ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
Poprzedni tytuł: Projekt ustawy o Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obecna struktura instytucjonalnego wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich, oparta w szczególności na działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) nie zapewnia efektywnej realizacji koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Konieczne jest w tym kontekście podjęcie działań dotyczących optymalizacji funkcjonowania tych agencji i innych jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez zmianę ich organizacji w celu lepszego wykorzystania zasobów i przyspieszenia realizacji zadań, poprawy współpracy i przepływu informacji dotyczących podmiotów działających w rolnictwie oraz udzielonej pomocy, a także zmniejszenia kosztów funkcjonowania instytucjonalnej obsługi rolnictwa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Postulowaną formą legislacyjną realizacji przedmiotowego zadania jest przygotowanie pakietu legislacyjnego opartego na dwóch ustawach:
- ustawie o charakterze ustrojowym, regulującej ustrój i zasady funkcjonowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, której dotyczy niniejsze zgłoszenie;
- ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.
Projektowaną ustawą reguluje się jeden z elementów niezbędnych do optymalizacji działalności agencji i innych jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mianowicie ustrój i zasady funkcjonowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który zostanie utworzony w miejsce ANR i ARR.  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie zasadniczo wykonywał zadania dotychczas wykonywane przez obie agencje, z tym zastrzeżeniem, że zadania agencji płatniczej wykonywane dotychczas przez ARR zostaną przejęte przez ARiMR. Dzięki takiemu rozwiązaniu zostanie również ograniczona liczba agencji płatniczych w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej funkcjonujących w Polsce z dwóch (ARiMR i ARR) do jednej (ARiMR), co stanowi drugi element powyższej optymalizacji. Takie rozwiązanie wymaga zmiany wielu ustaw, wobec tego wszelkie zmiany w obowiązujących przepisach oraz regulacje przejściowe i dostosowujące planuje się uregulować w odrębnej ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie skutecznym narzędziem realizowania polityki rolnej. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie wykonywał dotychczasowe zadania ANR, w tym będzie powiernikiem Skarbu Państwa względem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w miejsce ANR i będzie realizował zadania dotyczące tego zasobu na dotychczasowych zasadach określonych w przepisach o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, będzie realizował zadania dotyczące kształtowania ustroju rolnego, będzie również realizował część zadań ARR oraz nowe zadania powierzone ustawą. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie prowadzić politykę rolną, w szczególności politykę rozwoju na obszarach wiejskich z elementami programowania i zadaniami wynikającymi z paktu dla obszarów wiejskich, będzie koordynował zadania w zakresie marketingu rolniczego, budowy systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii (OZE), integrowania i wzmocnienia systemu nadzoru właścicielskiego nad spółkami o szczególnym znaczeniu dla gospodarki. Docelowo Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie miał także kompetencje w zakresie doradztwa rolniczego i programowania urbanistyczno-planistycznego dla wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, wraz z budową niezbędnych struktur administracyjnych w tym zakresie. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie państwową osobą prawną. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie mieć status agencji wykonawczej.
Prognozuje się, że funkcjonowanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w miejsce dotychczas funkcjonujących ARR i ANR w perspektywie lat przyniesie znaczne oszczędności. W efekcie powstanie efektywny krajowy system wsparcia rolnictwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuZbigniew Babalski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 17 stycznia 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.02.2017
Rejestr zmian