BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2477,Projekt-ustawy-Przepisy-wprowadzajace-ustawe-o-Panstwowej-Inspekcji-Bezpieczenst.html
2020-10-29, 02:38
Numer projektuUD111
Tytuł

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana ustawa stanowi kompatybilny projekt w stosunku do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

Biorąc pod uwagę obszar nadzoru i zakres zadań, które będzie wykonywać Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności niezbędne jest dokonanie adekwatnych zmian w obowiązujących przepisach regulujących zasady działania oraz nakładających obowiązki na służby kontrolne działające obecnie w obszarze żywności.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiany wprowadzane projektowaną ustawą będą dotyczyły ponad trzydziestu ustaw.

Podstawowe zmiany wprowadzane projektowaną ustawą mają na celu wskazanie właściwości organów PIBŻ
w odniesieniu do zadań realizowanych obecnie przez Inspekcje podlegające konsolidacji. Przyjęto przy tym zasadę, aby w przypadku większości zadań wskazać jako organ nadzoru powiatowego inspektora bezpieczeństwa żywności.

Zmiany wprowadzone do ustaw regulujących zadania organów Inspekcji Weterynaryjnej mają na celu przede wszystkim przeniesienie zadań i kompetencji znoszonych organów administracji weterynaryjnej na odpowiadające im szczeble tworzonej Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Przedstawione propozycje rozwiązań nie modyfikują obowiązującego dotychczas trybu postępowania organów w sprawach z zakresu weterynarii. Nie naruszają one również przepisów unijnych, tam gdzie przepisy te wymagają działania urzędowego lekarza weterynarii, gdyż zaproponowane rozwiązania przewidują przeniesienie pewnych zadań na urzędowych lekarzy weterynarii. Głębszym zmianom ulegnie ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej, która adekwatnie do zmienionej treści będzie nosić tytuł „o nadzorze weterynaryjnym”. W ustawie tej pozostawiono przepisy niezbędne dla realizacji zadań z zakresu nadzoru weterynaryjnego, w tym w szczególności przepisy o wyznaczaniu osób niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania zadań w imieniu i pod nadzorem jej organów, przepisy o specyficznej strukturze i zadaniach laboratoriów w zakresie nadzoru weterynaryjnego, o wystawianiu świadectw zdrowia oraz o opłatach. W zakresie przepisów dotyczących wyznaczania osób do wykonywania czynności urzędowych wprowadzono dodatkowo zmiany mające na celu uszczegółowienie procedury wyłaniania osób, które mają być wyznaczone, oraz posiadanych przez nie kwalifikacji.

Przepisy wprowadzające ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, regulują również termin wejścia
w życie ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, zasady likwidacji dotychczasowych Inspekcji oraz zniesienie ich organów, kwestie związane z majątkiem, zobowiązaniami i należnościami wynikającymi z działalności dotychczasowych Inspekcji, sprawy stosunków pracowniczych (zasady przejścia pracowników i nawiązania nowych stosunków pracy), wstąpienie organów nowej Inspekcji w toczące się postępowania, przepisy generalne regulujące następstwo prawne poszczególnych organów dotychczasowych Inspekcji.

Ważnym elementem tego projektu jest powołanie przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa Pełnomocnika do spraw organizacji Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuEwa Lech Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 30 maja 2017 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.06.2017
Rejestr zmian