Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD110
Tytuł

Projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Podstawowym celem projektowanej ustawy jest stworzenie w Polsce nowego jednolitego zintegrowanego systemu kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności na wszystkich etapach produkcji poprzez skonsolidowanie wszystkich procesów kontrolnych i monitorujących w całym łańcuchu żywnościowym oraz powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, jako części administracji niezespolonej, podległej Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wprowadzenie takiego systemu zwiększy efektywność działań realizowanych obecnie  obejmując w jednej jednostce organizacyjnej całokształt zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem żywności. Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń i analiz, takie rozwiązanie wydaje się najbardziej optymalne w polskich realiach, jako jedyne które pozwoli zarówno na poprawę obecnie funkcjonującego w Polsce modelu nadzoru nad uczestnikami łańcucha żywnościowego celem zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów, jak również zmniejszenie obciążeń administracyjnych przedsiębiorców, przy znacznie wydajniejszym wykorzystaniu środków budżetowych przeznaczonych na pracę działających obecnie inspekcji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Stworzenie w Polsce jednolitego zintegrowanego systemu kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności na wszystkich etapach produkcji poprzez skonsolidowanie wszystkich procesów kontrolnych i monitorujących w całym łańcuchu żywnościowym.

Filarami nowego systemu będą:

- Narodowa Rada Naukowa Bezpieczeństwa Żywności, powoływana przez Prezesa Rady Ministrów spośród kandydatów desygnowanych przez ministrów właściwych do spraw rolnictwa oraz zdrowia (po 7 naukowców), a także ministrów z resortów gospodarczych, obrony i bezpieczeństwa (po 1);

- Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności, powstała z połączenia Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a także części Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Handlowej w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.

Projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności prezentuje zupełnie nowy sposób ustanowienia podległości organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności, a mianowicie:

  • włączenie wielu resortów w zarządzanie podstawami naukowymi bezpieczeństwa żywności, poprzez desygnowanie kandydatów do Narodowej Rady Naukowej Bezpieczeństwa Żywności,

  • administracyjne podporządkowanie Inspekcji jako instytucji kontrolnej jednemu ośrodkowi decyzyjnemu – ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa,

  • pionowa podległość organów w strukturze organizacyjnej Inspekcji według schematu: główny inspektor – wojewódzki inspektor – powiatowy inspektor, a w odniesieniu do zadań związanych z kontrolą graniczną: główny inspektor – graniczny inspektor.

Zakłada się, że organy Inspekcji nie będą wchodzić w skład administracji zespolonej w województwie, ani też w powiecie. Finansowanie Inspekcji będzie odbywać się w sposób jednolity, z jednej części budżetowej.

Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności ma na celu wprowadzenie zmian w 28 ustawach regulujących poszczególne obszary działania, wymagających modyfikacji w związku z nowymi rozwiązaniami instytucjonalnymi. Przepisy wprowadzające regulują również termin wejścia w życie ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, zasady likwidacji dotychczasowych Inspekcji oraz zniesienie ich organów, kwestie związane z majątkiem, zobowiązaniami i należnościami wynikającymi z działalności dotychczasowych Inspekcji, sprawy stosunków pracowniczych (zasady przejścia pracowników i nawiązania nowych stosunków pracy), wstąpienie organów nowej Inspekcji w toczące się postępowania, przepisy generalne regulujące następstwo prawne poszczególnych organów dotychczasowych Inspekcji. Jednym z elementów tego projektu jest powołanie przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa, Pełnomocnika do spraw organizacji Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Zadania Pełnomocnika skupią się na stworzeniu warunków organizacyjno-prawnych umożliwiających rozpoczęcie funkcjonowania PIBŻ od stycznia 2018 r., w tym m.in.

1) przygotowanie propozycji w zakresie siedzib organów i przekazaniem jednostkom organizacyjnym Inspekcji nieruchomości oraz pozostałego mienia, które przeszło w trwały zarząd lub zarząd tych jednostek;

2) kontrola przeprowadzania czynności inwentaryzacyjnych przez powołane komisje;

3) uregulowanie stosunków pracy z pracownikami aktualnie działających inspekcji, którzy staną się pracownikami PIBŻ.

Nadzór nad działalnością Pełnomocnika zostanie powierzony ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuEwa Lech Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 30 maja 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.06.2017
do góry